Innsyn

Innsyn gir deg tilgang til offentlig postjournal - brev sendt til og fra kommunen.

NB! I forbindelse med opprydding i sak og arkivsystem vil det i perioder komme post av tidligere dato på kommunens postliste.

Postjournal

Kommunens inngående og utgående post registreres daglig i henhold til regler i forskrift om offentlige arkiver av 11.desember 1998 (arkivforskriften). Inngående post i kommunens sentrale post/saksbehandlingssystem fordeles til saksbehandlere som har ansvar for den videre oppfølging og behandling av saken, samt offentlighetsvurdering.

Postjournalen har 3 dagers forsinkelse fra journalføringsdato.

 

Slik finner du frem i postlisten

Når du kommer inn i postlisten får du en oversikt over siste registrerte dokumenter, velg 20 eller 50 pr. side. Ved å klikke på teksten til en registrering får du opp mer informasjon om dokumentet og et pdf-symbol som du kan klikke på for å få opp det aktuelle dokumentet i fulltekst. For dokumenter som er unntatt offentlighet vil det stå henvisning til hjemmel og at dokumentet er tilgangsbeskyttet.

Du kan søke fram dokument ved å benytte søkeord med * bak og søke via dato ved å klikke på linken under søkefeltet: Flere valg. Hvis du vet saksnummeret kan du osgå søke på dette.
 

Innsynsrett i offentlige dokumenter

Du har rett til å kreve innsyn i offentlige dokumenter, journaler og lignende registre. Som part i en sak har du utvidet innsynsrett. Alle saksdokumenter i kommunen er offentlige hvis det ikke er gjort unntak som er hjemlet i lov. Selv om et dokument kan unntas fra offentlighet, skal kommunen vurdere om dokumentet likevel bør kunne gjøres kjent helt eller delvis (merinnsyn). 

Større åpenhet og enklere innsyn i kommunens aktiviteter er en styrke for lokaldemokratiet.


Skjema for innsynsbegjæring
 


​​​​​​​Saksbehandlingstid for innsyn

Krav om innsyn skal avgjøres så raskt som mulig. Det betyr vanligvis samme dag eller innen 1-3 arbeidsdager. Hvis du ikke har fått svar innen fem dager, er det å betrakte som avslag på begjæring om innsyn, og du kan rette en skriftlig klage til kommunen.
 

Mulighet til å klage

Hvis ditt krav om innsyn blir avslått, skal kommunen vise til den bestemmelsen som er grunnlaget for avslaget. Kommunen skal også opplyse om klageadgangen og klagefristen. Den som har fått avslag kan innen 3 uker kreve å få en begrunnelse på avslaget.

Hvis kommunen oppretterholder avslaget, kan dette klages inn for Fylkesmannen Fylkesmannen er klageinstans, men klagen skal sendes til kommunen.

Klagen skal avgjøres så snart som mulig.

I tilknytning til klagebehandlingen kan Fylkesmannen også bestemme at dokumentet skal gjøres kjent elt eller delvis etter regelen om mer innsyn.
 

Skjema for klage

 

Skal du sende brev eller e-post til Halsa kommune? Da må du tenke på følgende:

  • All sakspost (også epost) til og fra kommunen er offentlig om den ikke er underlagt taushetsplikt
  • All sakspost kommer på postlisten, den er offentlig og tilgjengelig på internett
  • Alle inngående og utgående dokumenter kan leses direkte på nett via postlisten, om de ikke er unntatt offentlighet


Du kan derfor finne igjen brevet ditt omtalt, sitert fra eller til og med fullstendig gjengitt i avisen, nyhetene, på radio og TV. Vi oppfordrer lokalavisene til å kontakte avsender om de vil gjengi hele eller store deler av brev til oss fra privatpersoner, men de har ikke plikt til dette.

I postlisten kan du se på dokumenter sendt til eller fra kommunen, med mindre det er taushetsbelagte dokumenter. Dokumenter som ikke skal skjermes vil kunne leses på våre postlister i fulltekst.

Dette gjelder alle dokumenter som er journalført fra og med 15.08.2012, og som ikke er unntatt offentlighet.
 

E-post til Halsa kommune?

E-posthenvendelsen mottas av vårt postmottak som tar stilling til om den skal journalføres eller ikke. Dersom den ikke skal journalføres, sendes den videre til aktuelt tjenesteområde for besvaring/effektuering.

 

Hovedregel om offentlighet

Hovedregelen er at alle saksdokumenter kommunen sender og mottar er offentlige. Dette følger av Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg virksomhet (offentlighetsloven), § 3.

Dersom du mener at det er feil at det aktuelle dokumentet er unntatt offentlighet og at mer eller all informasjon om dokumentet skulle vært tilgjengelig, vennligst ta kontakt med saksbehandler som står registrert på den aktuelle saken.

 

Kontaktinformasjon

Bente Normann Løvik
informasjonssjef
E-post
Mobil 478 87 220
Malin Langholm
arkivleder/sekretær
E-post
Telefon 71 55 96 00