Kommunevåpen

Kommunevåpenet for Halsa kommune - Klikk for stort bildeHalsa kommunes våpen, fastsatt ved kongelig resolusjon 19. august 1988, er venstre skrådelt av sølv og blått ved tindesnitt. Flagg 2:3 venstre skrådelt av sølv og blått ved tindesnitt.

Kommunevåpenet er designet av Asbjørn Heggem og symboliserer kommunen vår, beliggende skrått på kartet på nordvestlandet, og de tre fjordene; Halsafjorden, Skålvikfjorden og Valsøyfjorden, som skjærer seg inn i landskapet.

 

VEDTEKTER FOR BRUK AV HALSA KOMMUNE SITT VÅPEN
§ 1 Definisjon

Halsa kommunes våpen, fastsatt ved kongelig resolusjon 19. august 1988, er venstre skrådelt av sølv og blått ved tindesnitt. Flagg 2:3 venstre skrådelt av sølv og blått ved tindesnitt.


§ 2 Generelt

Våpenet kan bare brukes av kommunens administrasjon og institusjoner i forbindelse med kommunale gjøremål, og til dekorasjon.

Våpenet kan ikke brukes slik at det kan oppfattes som privat kjennetegn.

Formannskapet kan gi dispensasjon for bruk av våpenet ut over det som er nevnt i § 2, 1. ledd, jfr. § 8.

Kommunen har enerett til våpenet og er rettslig vernet, (jfr. Straffelovens § 328).


§ 3 Bruk av våpenskjold

Våpenskjoldet skal brukes med sine rette farger, heraldisk sølv og blått. På trykksaker kan våpenet trykkes i hvitt og svart.

Våpenskjoldet kan brukes til eiermerke på kommunens bygninger, kjøretøy og andre gjenstander.


§ 4 Bruk av flagg

Flagget kan nyttes ved kommunale bygg og anlegg. Etter vedtak i formannskapet kan flagget brukes på offentlige plasser og lignende, ved spesielle festdager, offentlige besøk, tilstelninger og arrangementer.


§ 5 Bruk av våpenet på faner, vimpler, m.v.

Våpenet kan brukes som bordflagg til bruk som dekorasjon ved kommunale tilstelninger og som gaver.


§ 6 Våpenets utforming

Våpenet, i skjoldform og i flagg, kan lages i ulike teknikker og materiale, for eksempel plastisk i flatestil, malt, tegnet, vevd, brodert eller gravert.

All utforming av våpenet må følge tekniske og heraldiske kvalitetsnormer som gjelder for farge, form og proporsjoner, jfr. ellers § 1.


§ 7 Bruk av våpenet i stempel og segl

Våpenet kan brukes av kommunale etater/institusjoner i rundt stempel eller segl med etatens eller institusjonens navn i sin innskriftsring rundt våpenet. Proporsjoner og skrifttype skal være slik som i det vedtatte seglet: ”Ordføreren i Halsa”.


§ 8 Dispensasjon

Formannskapet kan gi dispensasjon for bruk av våpenet ut over det som er nevnt i § 2, første avsnitt. Dette gjelder for bruk av våpenet

a) på suvenirer og gaveartikler i kommersielt og privat bruk

b) i tilknytning til eller på merker, medaljer, diplomer og lignende utarbeidet i forbindelse med landsmøter og større stevne eller arrangement holdt i Halsa

c) og som et ledd i informasjonsarbeid av allmen karakter om tiltak og virksomhet innen kommunen.

Søknad om bruk av våpenet etter § 8 skal opplyse om
• søkeren
• hva våpenet er tenkt brukt til eller i forbindelse med
• omfanget av bruken (tidsavgrensning, opplag, hvilken sammenheng osv.).
• ved tegning eller modell vise utforming av våpenet og tingen, tiltaket og lignende det er tenkt avtrykt på eller brukt sammen med.


§ 9 Kontroll

Formannskapet skal føre kontroll med bruken av våpenet og påtale eller melde bruk og utforming som ikke er i samsvar med disse vedtekter eller tillatelse gitt i samsvar med vedtektene.