NAV/sosiale tjenester

NAV-reformen ble vedtatt i Stortinget våren 2005. Aetat og trygdeetaten ble lagt ned 01.07.06. Samtidig ble Arbeids- og velferdsetaten etablert. Sammen med kommunenes sosialtjeneste etableres det NAV-kontorer i alle landets kommuner. Sosialtjenesten beholder ansvaret for sine oppgaver etter lov om sosiale tjenester.

Målene for reformen er:

  • Flere i arbeid og aktivitet, færre på stønad
  • Et velfungerende arbeidsmarked
  • Rett tjeneste og stønad til rett tid
  • God service tilpasset brukernes forutsetninger og behov
  • En helhetlig og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning


NAV Halsa:
Lokalene til NAV Halsa er i kommunehuset hvor trygde- og sosialkontoret holdt til før.
Vi skal i utgangspunktet yte de samme tjenester som du tidligere fikk ved aetat, trygdekontor og sosialkontor.

Alle henvendelser til NAV skal gjøres til ditt lokale NAV-kontor, som skal kunne svare på de fleste spørsmål. Vi gjør oppmerksom på at de aller fleste svarene finnes også på www.nav.no. Der kan også alle aktuelle skjema lastes ned.

Økonomisk rådgivning
Kommunen, gjennom NAV Halsa, har tilbud om økonomisk rådgivning til personer som har betalingsproblemer eller gjeldsproblemer. Rådgivningen kan for eksempel være hjelp til å sette opp et husholdningsbudsjett. Den kan også bestå i hjelp til å forhandle med kreditorene om gjelda, med tanke på å inngå en nedbetalingsavtale.

Gjeldsordningsloven gir personer med alvorlige gjeldsproblemer en sjanse til å få kontroll over egen økonomi. Et av flere vilkår for å få offentlig gjeldsordning er at man er varig ute av stand til å betjene gjelda.

Hvis man får innvilget off. gjeldsordning, må man over en bestemt periode (vanligvis fem år) klare seg med gjeldsordningslovens livsoppholdssatser, mens resten av inntekten går til betjening av gjelda. Etter endt periode slettes evt. restgjeld.

Den som ønsker offentlig gjeldsordning må levere søknad på eget skjema til namsmannen i Halsa (lensmannen). Der kan de også gi nærmere opplysninger om ordningen.

Aktuelle lovverk:
Forvaltningsloven
Gjeldsordningsloven § 1-5
Sosialtjenesteloven § 4-1
Gjeldsordningsloven - veiledende livsoppholdssatser

Kontakt NAV Halsa for mer informasjon.

Hjelp til selvhjelp
800GJELD er det samme som 80045353, det vil si at tastaturbokstavene G - J - E - L - D samsvarer med tallene 45353 på telefonen. Økonomirådstelefonen er et lavterskeltilbud og innringer kan velge å være anonym. Telefonen skal gi hjelp til selvhjelp, og rådgiverne på telefonen skal ikke drive saksbehandling. Dersom innringeren har økonomiske problemer av mer kompleks art og trenger mer hjelp skal telefontjenesten lose vedkommende videre til gjeldsrådgivere på NAV-kontoret eller i kommunen, eventuelt til andre instanser.
 

NAV Halsa har felles leder sammen med NAV Surnadal og NAV Rindal. Hun heter Asbjørg Betten.

Vi som til daglig arbeider ved NAV Halsa er:
Kirsten Haltbakk
Asbjørg Betten


Guri Reiten
Ove Korsnes