Barnehagetjenesten

Enhetsleder Anita Henden

Ansvarsområde:

- Barnehagefaglig myndighet

Kommunen som barnehagemyndighet har tre ulike funksjoner når vi skal sikre at barna får et godt og forsvarlig barnehagetilbud:

a) Aktiv veiledning av barnehager som sikrer de krav som settes i barnehageloven med tilhørende forskrifter

b) Godkjenning etter vurdering av barnehagens egnethet i forhold til formål og innhold, jf. §§ 1 og 2.

c) Tilsyn som virkemiddel for å sikre at kvaliteten på tilbudet til barna er tilfredsstillende.

- Drift av kommunens barnehager

Halsanaustan barnehage

Liabø barnehage

Valsøyfjord barnehage