Avkjørsel fra kommunal vei

Beskrivelse

Skal du bygge eller flytte en avkjørsel fra kommunal vei, må du søke kommunen om tillatelse. Dette gjelder avkjørsel som ikke er del av en byggesak. I så fall behandles den i byggesaken.

Målgruppe

Grunneiere og utbyggere

Kriterier/vilkår

Avkjørsel er enhver tilknytning mellom offentlig vei og privat eiendom. Som avkjørsel regnes også tiknytning for fotgjengere. Avkjørselen må bygges i henhold til kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan og retningslinjer gitt av staten og kommunen.  Hvis området ikke er regulert eller planen ikke inneholder avkjørsler, behandles søknaden etter veglovens bestemmelser.

Krav til avkjørsler fra kommunale veger

  • Det er Veglovens §§ 40-43 som gir lovhjemmel for at vegmyndigheten kan sette krav til utforming, bygging og vedlikehold av avkjørsler.
  • Avkjørsel fra kommunal veg skal bygges slik at trafikksikkerheten til alle som ferdes langs vegen blir ivaretatt. Derfor må det etableres muligheter på "egen" grunn for å snu slik at rygging ut på offentlig veg unngås.
  • Enhver tilpasning til offentlig veg, fortau m.v. skal i sin helhet gjøres på egen eiendom. Tilpasningen skal gjøres slik at vegens tekniske standard og funksjon opprettholdes.
  • Som en følge av dette stilles det derfor krav til både frisikt, svingradius og lengdeprofil på privat adkomstveg når det skal bygges nye avkjørsler.

Nærmere opplysninger om utforming av avkjørsel og vedlikeholdsansvar gis ved henvendelse til Halsa kommune.

Vi gjør oppmerksom på at ansvarlig utførende foretak (utførende entreprenør) skal ha godkjent gravemelding og arbeidsvarsling før arbeid på eller ved offentlig veg kan starte opp. Jfr. Vegloven §§ 32 og 57.

 

Samarbeidspartnere

Statens vegvesen

Lover

Hvis området ikke er regulert eller avkjørsel ikke inngår i kommuneplanens arealdel eller i reguleringsplanen, se vegloven (§§ 40-43) med forskrifter. Se ellers plan- og bygningsloven § 27-4.

Forvaltningsloven
Forskrift om avkjørsel til riksveg
Forskrift om avkjørsler fra offentlig veg
Veglova
Plan- og bygningsloven

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Kommunen kan gi deg informasjon om hvordan du skal søke, hvilke retningslinjer som gjelder og om området er regulert eller ikke.

Sjekk kommunal reguleringsplan om området for avkjørsel er regulert eller ikke. 

Søknad om avkjørsel fra riksveg/ fylkesveg eller dispensasjon fra byggegrenser

Gjelder det avkjørsel fra kommunal veg, ta kontakt med Halsa kommune

Vedlegg

Situasjonskart der avkjørselen er inntegnet.

Saksbehandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Kontaktinformasjon

Halsa kommune
Servicekontoret
E-post
Telefon 71 55 96 00
Lars Wiik
avdelingsingeniør
E-post
Mobil 906 62 988

Åpningstider

Halsa rådhus

Kontortid:  08:00 - 15:30
Telefontid: 09:00 - 15:00

 

Adresse

Halsa kommune
Rådhuset
Glåmsmyrvegen 23
6683 Vågland