Informasjon om avløpsvirksomheten

Mål for avløp og rensing er å bidra til at forurensingen av fjordene, elvene, bekkene og jordsmonnet blir minst mulig, ut fra en helhetlig vurdering av kostnad og nytte ved hvert enkelt tiltak. Gode avløpsløsninger har stor betydning for helse og hygiene og er derfor viktig for miljøet, for å hindre oversvømmelser, samt for dyr og menneskers livsgrunnlag. Avløpsvann er utslipp fra boliger og næringsliv, dvs. både sanitært og industrielt avløpsvann, og overvann/drensvann.

Mesteparten av avløpsvannet fra bebyggelsen i kommunen går ut i en av fjordene. Dette gjelder avløpet fra alle kommunale avløpsanlegg, og mesteparten av avløpsvannet fra spredt bebyggelse. Ca halvparten av innbyggerne i kommunen er tilknyttet kommunale avløpsanlegg. Kommunen kan kreve at private stikkledninger og anlegg skal rehabiliteres for å hindre forurensing.

Som sjøresipienter er to åpne fjorder med god utskifting og toleranse for forurensing; Halsafjorden og Vinjefjorden/Aresvikfjorden. Utslipp fra kommunale- og private avløpsanlegg til disse fjordene kan gi lokale forurensingseffekter, men vannkvaliteten ved overflaten og på dypt vann antas generelt å være god. To av fjordene er terskelfjorder; Skålvikfjorden og Valsøyfjorden. Toleransen for forurensing er mindre her, selv om tilstanden i begge fjordene anses som akseptabel. Utslipp til disse fjordene krever slamavskillere og utslipp på min. 2 m under lavvann. Utslipp som ikke kan ledes til sjøen må søkes godkjent ved prosjekterte renseløsninger for hvert tiltak.

Innlagt vann i en bygning genererer krav om særskilt behandling av avløpsvannet. Ligger bygning i nærheten av et kommunale avløpsanlegg er det aktuelt å tilknytte utslippet til dette anlegget. Utbyggeren skal formelt søke om tilknytning.

Avløpsanlegg og avløpsrensing er underlagt forurensingsforskriften

Slamtømmingen i kommunen er tvungen, og utføres av Miljøservise AS, Stryn.

Abonnentene kan selv sjekke tømmestatus for sin slamavskiller.

Regelverk

Plikten til å være tilknyttet offentlig avløpssystem fremgår av § 27-2 i plan- og bygningsloven. § 22 i forurensingsloven gjelder krav om rehabilitering av private stikkledninger for å hindre forurensing.

Lover

Plan- og bygningsloven § 27-2
Forurensingslovens § 22
Kommunehelstjenesteloven

Forskrifter

Forurensingsforskriften kap. 16 (kommunale vann- og avløpsgebyrer)
Klima- og energidirektoratet (Klif)
Driftsassistansen for vann og avløp i Møre og Romsdal
Søknadsskjema for utslipp fra separate avløpsanlegg fra hus og fritidsbolig
Kommunale gebyrer for 2011
 

Kontaktpersoner Renovasjon