Opphold på sykehjem

Korttidsopphold:

Betalingssatser:

 

Vederlag for langtidsopphold:

Egenandel - vederlag for langtidsopphold i institusjon beregnes etter en fast prosentandel av følgende inntekter:


75% av folketrygdens grunnbeløp ( med fratrekk av et fribeløp fastsatt av Stortinget)
85% av andre inntekter (renter og andre avkastninger)
63% av krigspensjon

Skatt, gjeldsrenter og evt. forsørgelsesbyrde skal fratrekkes før vederlaget fastsettes.