Sakkyndige nemnder for eiendomsskatt

Medlemmer og oppgaver

Sakkyndig nemnd og sakkyndig ankenemnd består av politikere, og oppnevnes av kommunestyret for 4 år. For perioden 2015-2019 er følgende valgt:

Medlemmer sakkyndig nemnd:

Rolf Maridal (leder)
Marit Kvande Sæther (nestleder)
Svenn Marius Skålvik (medlem)

Medlemmer sakkyndig ankenemd:

Ingebrigt Fjærvik Seter (leder)
Åse Bergset (nestleder)
Ole Marvin Fjærli (medlem)

Sakkyndig nemnds oppgaver:

  • Har ansvar for at eiendomsskattetakstene fastsettes så riktig som mulig, og at eiendommer likebehandles mht. den verdi de representerer.
  • Vedtar metode og hjelpeparametre.
  • Vedtar rammer og retningslinjer og takseringsarbeidet.
  • Ansvarlig for vedtatte takster.
  • Førsteinstans ved klagebehandling.

Sakkyndig ankenemds oppgaver:

  • Har ansvaret for å behandle klager der vedtak i sakkyndig nemnd opprettholdes.
  • Skal gjøre selvstendige vurderinger av hver enkelt klage og skal begrunne sitt vedtak.
  • Klagenemndas vedtak er endelig og kan kun bringes inn for rettsapparatet for videre behandling.
  • Klagenemnda kan prøve alle sider av taksten og kan også sette taksten opp.