Beregning av eiendomsskatt

Eiendomsskatt er en skatteform kommunestyret selv kan vedta å skrive ut. Eiendomsskatten skrives ut med hjemmel i Eiendomsskatteloven. Dette er den eneste skatten som i sin helhet går til kommunen, og som kommunen selv har full styring med innenfor rammene i gjeldende lovgivning.

Eiendomsskattelovens § 8A-2 sier at eiendomsskattetaksten skal settes til det beløpet som det kan forventes at eiendommen kan selges for ved fritt salg.

I praksis vil en rekke faktorer påvirke salgsprisen. For å minimere graden av skjønn, er eiendomsskattetakstene for boliger basert på solid statistikk fra omsetninger i hele kommunen, hvor det blir tatt hensyn til beliggenhet, bygningstyper, arealer og andre faktorer som beviselig påvirker salgsprisen.  Utifra dette er det utarbeidet sjablongtakster.

Videre er det utført utvendig besiktigelse av boligene, hvor det blir tatt forsiktig hensyn til utvendig tilstand og standard. 

Det skal gå minst 10 år mellom hver gang det gjøres en slik samlet omtaksering. Det vil si at takster for uendrede eiendommer ligger fast i denne perioden. Der det skjer relevante eiendomsendringer (nye eiendommer, nybygg, seksjoneringer og lignende) gjøres en omtaksering, men sjablongverdiene som brukes for taksering endres ikke i løpet av perioden. 

Areal på bygninger og tomt blir hentet fra matrikkelen.

Oppdatering av matrikkelen er regulert gjennom matrikkeloven med forskrifter og en føringsinstruks. Iht føringsinstruksen skal kommunen benytte bruksareal (BRA) for å beskrive etasjer og boligers størrelse. BRA er definert i Norsk standard 3940.

For å beregne BRA må arealet være måleverdig. Det vil si at takhøyden er minimum 1,9 m.

Arealet i boligbygninger omfatter også garasjekjellere, utvendige og innvendige boder.

Merk at Halsa kommune ikke benytter Skatteetatens tall for boligverdi ved fastsettelse av skattetakst. Det betyr at skatteetatens beregninger for formuesgrunnlag og ligningsverdi ikke har noen relevans med Halsa kommunes skattetakst på eiendom.

Eiendomsskattevedtekter Halsa kommune (PDF, 86 kB)

Informasjonsbrosjyre nr 1 om innføring av eiendomsskatt i Halsa kommune (PDF, 768 kB)

Informasjonsbrosjyre nr 2 om innføring av eiendomsskatt i Halsa kommune (PDF, 241 kB)


Eiendomsskatteloven