Hva er arealplanlegging

Arealplanlegging handler om hvordan vi skal bruke arealene i Halsa kommune. Hvor skal vi bo? Hvor skal vi ha skoler, barnehager, butikker, næring eller jordbruk? Trenger vi flere og større veier, hva med bevaring av kulturminner, sjeldne planter eller turområder?

Kommunen driver med arealplanlegging på ulike nivåer med ulik grad av detaljering. Planleggingen må skje i samsvar med plan og bygningsloven (Les mer om plan og bygningslova).

Kommunestyret er ansvarlig for å ha en oppdatert plan for arealbruken i hele kommunen. -Dette kalles kommuneplanen sin arealdel. I tillegg utarbeider kommunen og private aktører detaljreguleringsplaner for mindre områder. Disse planene skal alltid behandles politisk, og det er altså Kommunestyret som bestemmer om en plan skal vedtas eller ei.

Detaljreguleringsplan brukes for å følge opp og konkretisere overordnet arealdisponering i kommuneplanens arealdel. Initiativet til detaljreguleringsplaner kommer oftest fra private aktører. Det kan være grunneiere eller eiendomsutviklere som står ansvarlige, mens profesjonelle planleggere, f.eks. et arkitektkontor, står for selve utformingen av planen.

Kommuneplanen sin arealdel er et kart med bestemmelser for bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser i hele kommunen. Arealformål og hensynssoner er avmerket på kartet og bestemmelser sier noe om bruken av arealene. Arealdelen skal vise hvor i kommunen utbygging kan skje og hvilke arealer som skal brukes til landbruk, natur eller friluftsliv. Arealdelen skal være med på sikre en langsiktig, bærekraftig utvikling og forvaltning av areal-, natur- og kulturmiljøressursene i kommunen. Arealdelen må være fleksibel nok for nye behov og muligheter samtidig som den ikke er for detaljert og har flere restriksjoner enn nødvendig.

Medvirkning

Alle innbyggere i kommunen kan være med på å påvirke planene ved å komme med merknader. Det må gjøres når en planoppstart blir varslet og sendt ut på høring, eller når planen blir lagt ut til offentlig ettersyn.

Blir man regnet som part i saken, f.eks. nabo, kan man også klage på vedtatt område- eller detaljreguleringsplan. Kommunestyrets vedtak om kommuneplan kan ikke påklages.

Kontaktinformasjon

Odd Eirik Hyldbakk
Seniorrådgiver
E-post
Mobil 958 67 670

Åpningstider

Halsa rådhus

Kontortid:  08:00 - 15:30
Telefontid: 09:00 - 15:00