Utarbeide ny reguleringsplan

Når du skal starte arbeidet med en reguleringsplan må du først ha et oppstartsmøte med oss. I et slikt oppstartsmøte ser vi på de overordnede rammer og muligheter for området, og vi gir føringer for den videre prosessen.

Bestilling av oppstartsmøte må gjøres av en fagkyndig med kunnskap om reguleringsplanarbeid.

Hva bestilling om oppstartsmøte må inneholde

For at vi skal forberede oss best mulig til oppstartsmøte må bestillingen inneholde følgende:

  • Ansvarlig fagkyndig, navn og kontaktinformasjon
  • Forslagsstiller/tiltakshaver, navn og kontaktinformasjon
  • Eiendomsopplysninger, gnr. /bnr. adresse, eier
  • Bakgrunn for og hensikt med prosjektet
  • Er det særlige spørsmål dere ønsker å få avklart?
  • Oversiktskart med området markert
  • Overordnede planer og føringer. Gjeldende kommuneplan, kommunedelplaner og reguleringsplaner finnes i kartinnsynsløsningen
  • Beskrive (kort) i hvilken grad prosjektet følger opp gjeldende planer og føringer
  • Skisse av hovedgrep
  • Redegjørelse for om prosjektet kan utløse krav om konsekvensvurdering jfr. forskrift om konsekvensvurdering

Vi vil ta kontakt med deg hvis vi mener bestillingen av oppstartsmøtet ikke inneholder tilstrekkelig informasjon.

Hva er våre gebyrer?

Kontaktinformasjon

Odd Eirik Hyldbakk
Seniorrådgiver
E-post
Mobil 958 67 670

Åpningstider

Halsa rådhus

Kontortid:  08:00 - 15:30
Telefontid: 09:00 - 15:00