Fyringstips

Et stort antall branner oppstår på grunn av feil bruk, uhell, monteringsfeil og uaktsomhet i forbindelse med fyringsanlegg.

For å unngå problemer kan disse rådene være lure å følge:

  1. Bruk tørr ved som brenner godt
  2. Fyr med god trekk og lite brensel
  3. Unngå rundfyring
  4. Unngå å fyre hardt i flere ildsteder tilkoblet samme pipe
  5. Husk gnistfanger i peisen

Tørr ved gir mer enn dobbelt så mye varmeenergi som våt ved og soter ubetydelig. Fuktig ved skaper mye sot og kan også forårsake pipebrann. Bruk derfor ved som er lagret tørt over en lengre periode. Nåletrær gir gnister, mens løvtrær brenner med rolig flamme.

Legg inn små mengder ved om gangen og reguler trekken slik at veden brenner friskt. For store mengder ved og lite trekk i ovnen kan danne beksot i pipa, med fare for pipebrann. Sotskade kan oppstå i bolig eller hytte, og i verste fall kan dette medføre spredning av kullos (CO) med fare for forgiftning.

Bruk aldri bensin, parafin, eller annen brannfarlig væske til opptenning!

Unngå sprengfyring


Dersom det oppstår pipebrann må du straks stenge ovnsventiler og luker. Brenner det på peisen, må du ikke stenge peisspjeldet før du har slukket ilden. Bær eventuelt brennende kubber ut i en sinkbøtte eller på en metallspade.Tilkall om mulig brannvesenet på telefon 110 også ved pipebrann. Pipebranner kan slokkes med sand, men kan også brenne ut under tilsyn. Etter en pipebrann skal alltid pipen kontrolleres av brannvesenet. Temperaturen i en pipebrann kan komme opp i 800-1000 grader C. En temperaturgjennomgang i en pipevegg kan ta 2 - 5 timer og kan derfor etter lang tid antenne nærliggende treverk.

Aske fra ildsted må alltid oppbevares i ubrennbar beholder med lokk. Tøm asken på et forsvarlig sted i god avstand fra huset. Om mulig, hell på vann, asken kan være brannfarlig i flere dager.

Ordningen med behovsprøvd feiing er innført. Dette medfører at huseier er pliktig til å la feieren kontrollere at pipen er i forsvarlig stand, og om nødvendig utføre feiing av pipen, samt kontrollere ildstedets tilstand og plassering. 

Endring av ildsted
Det er også gitt unntak for reinstallering og reparasjon av ildsted.

Monteringen bør utføres av fagmann som kan skrive en kontrollerklæring til huseier.  Det er huseiers plikt å påse at dokumentasjon og kontroll erklæring blir oversendes det lokale feiervesenet. I de tilfeller huseier selv står for installasjonen skal foresatt krav om dokumentasjon overholdes.