Hvordan kan jeg bidra?

Mange ønsker å bidra gjennom frivillig innsats. Denne frivilligheten er en viktig bærebjelke i lokalsamfunnet.

 

Frivillig innsats

Kommunen ønsker å samarbeide med frivillige og ta vare på det sterke engasjementet mange mennesker i lokalsamfunn og frivillige organisasjoner har for flyktninger og innvandrere.

Frivillighet bidrar til velferd, og sosial inkludering, og er en hjørnestein i et levende og velfungerende demokrati. Engasjement gir frivillige gode opplevelser, nettverk, erfaringer og mulighet til å bruke evner og kompetanse. 

Den frivillige innsatsen strekker seg fra eventuelt behov for akutt hjelp ved ankomst, via tilbud i mottak, til mer langsiktige integreringstiltak i forbindelse med bosetting.
I Halsa merket vi det store engasjementet spesielt i 2016/2017 da vi i en periode hadde flere asylsøkere bosatt på 2 mottak i kommunen. Dette i tillegg til ordinært bosatte flyktninger.

Bosetting og integrering i lokalsamfunn

Bosetting og integrering handler om alt som skal til for å etablere et vanlig sivilt liv i et nytt land og i et nytt lokalmiljø. Derfor er et hvert bidrag fra sivilsamfunnet av stor betydning.

Mange sivilsamfunnsaktører (arbeidsgivere, utdanningsinstitusjoner, frivillige organisasjoner, med flere) gir viktige bidrag og støtte i inkluderingsperioden, som språktrening, jobbhospitering, fritidsaktiviteter og liknende tilbud når flyktninger er bosatt.

Og aller viktigst: sosial omgang.
- Et lite nikk til den nye naboen!
- Et lite smil til en ny i bygda!