Bosetting

Hvert år ber Integrerings-og mangfoldsdirektoratet, IMDi, kommunene om å ta imot et visst antall flyktninger. Antallet er basert på et framtidig bosettingsbehov. Kommunene som sier ja, blir så bedt om å ta imot konkrete personer.
 
En flyktning er en person som fyller kravene til å få beskyttelse (asyl) i Norge. 
 
 

En person vil få oppholdstillatelse som flyktning i Norge hvis han eller hun

  • har en velbegrunnet frykt for forfølgelse på grunn av etnisitet, avstamning, hudfarge, religion, nasjonalitet, medlemskap i en spesiell sosial gruppe eller på grunn av politisk oppfatning (dette kalles å være en konvensjonsflyktning), eller
  • står i reell fare for å bli utsatt for dødsstraff, tortur eller annen umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff hvis de må reise tilbake til hjemlandet.

 

Politisk vedtak om bosetting

Halsa kommune er flere ganger bedt om å bosette flyktninger. Det er IMDi (Inkluderings- og Mangfoldsdirektoratet) som ut fra nasjonale behov anmoder kommunene om bosetting av flyktninger.

Bosettingstall for Halsa kommune 2014-2019
2014 - 5 personer
2015 - 20 personer (3 familiegjenforente)
2016 - 6 personer (1 familiegjenforent)
2017 - 12 personer (8 familiegjenforente)
2018 - 0 personer
 
For 2019 har ikke Halsa kommune blitt bedt om bosetting av flyktninger.
 
Første gang det ble vedtatt å bosette flyktninger i Halsa, bestemte politikerne å bosette 5 personer i året. Dette ble seinere endra på grunn av de store ankomstene av asylanter og flyktninger i 2015 og 2016. Halsa ble forsommeren 2015 anmodet om å øke antallet til henholdsvis 17 personer i 2015 og 14 personer i 2016.
 

Det er kommunestyret i Halsa som gjennom en politisk sak beslutter hvor mange flyktninger som skal bosettes. Integrering og voksenopplæring er saksbehandler for den politiske saken som framlegges av rådmannen og som planlegger og gjennomfører bosettingen av flyktningene.

De fleste flyktninger kommer fra et av landets asylmottak, hvor de har oppholdt seg mens de søker asyl.
Når de får innvilget opphold i Norge, er de klar for bosetting og venter da til de får "tildelt en kommune" hvor de da blir bosatt. 

Bosetting

Arbeidet med bosetting handler om boliger, introduksjonsprogram, norskopplæring, skole og arbeid - og ikke minst - inkluderingen i lokalsamfunnet.

Gå til IMDi for å få gangen mellom ankomst og integrering tegnet og forklart

Bolig

Å skaffe boliger til flyktninger er en del av kommunens boligsosiale arbeid. Det er Integrering og voksenopplæring som i samarbeid med boligansvarlig i kommunen og den enkelte flyktning finner egnet bolig, enten ved å bruke det private markedet eller ved å tildele en kommunal bolig.

Som privat utleier kan du også ta kontakt med kommunen dersom du ønsker å leie ut en bolig. 
Kommunen har et særskilt ansvar for å skaffe boliger til bosatte flyktninger.

Utleieboliger må tilfredsstille branntekniske krav og andre tekniske krav med hensyn til takhøyde vindusstørrelse, elektriske installasjoner, rømningsveier med videre.

Flyktninger kan også få hjelp av Integrering og voksenopplæring for å leie bolig privat. 

Husstander med lav inntekt og høye boutgifter kan få bostøtte til å dekke deler av boutgiftene sine. Dette gjelder for mange flyktninger. 

Introduksjonsprogram

Halsa kommune tilbyr alle flyktninger og familiegjenforente med flyktninger, et introduksjonsprogram.

I hovedsak består programmet av fagene norsk og samfunnskunnskap, samt yrkesrettet språkpraksis eller andre tiltak som forbereder til videre opplæring eller tilknytning til arbeidslivet. Målet er at deltakerne lettere skal bli økonomisk selvstendige og kunne delta i arbeids- og samfunnsliv.

I Halsa er det Voksenopplæringen som gir tilbud om norskopplæring og samfunnsfag.

Norskkunnskaper kan komme gjennom deltakelse i samfunnet og ikke bare fra skolebenken. Det er gode erfaringer med å la flyktninger komme tidlig ut i praksis hvor de både kan lære språk og får kunnskap om arbeidslivet.

Utdanning og arbeid

Både for den enkelte person og for samfunnet som helhet, er det viktig at ressursene til den enkelte flyktning blir benyttet.

Norge har et relativt høyt utdannings- og sysselsettingsnivå. Flyktningene kartlegges ut fra utdanning og arbeidserfaring. NOKUT er godkjenningsinstans for utenlands utdanning. Erfaring viser at det er utfordrende og tar mye tid å få vurdert utdanning fra andre land. Et forhold kommunen er særlig opptatt av, er hvordan man kan bidra til bedre kartlegging av flyktningenes realkompetanse.

Mange arbeidsgivere legger vekt på å jobbe med inkludering og mangfold. Mange gir også uttrykk for erfaring om at flyktninger har vært avgjørende for deres rekruttering av nye ansatte. Samfunnsansvar og bedriftsansvar kan kombineres. Målet er at flyktningene skal delta i arbeidslivet på linje med majoritetsbefolkningen.

Skole/barnehage

Når kommunen får utsøkt familier med barn, blir disse så snart som mulig henvist til skole/barnehager for snarest mulig oppstart.
 

 

Kontaktinformasjon

Hildur Hestnes
Næring og kultur
E-post
Mobil 913 06 458
Helga Hjorthol Grønset
Flyktningekonsulent
E-post
Mobil 951 75 785

Åpningstider

Halsa rådhus

Kontortid:  08:00 - 15:30
Telefontid: 09:00 - 15:00

 

Adresse

Halsa kommune
Rådhuset
Glåmsmyrvegen 23
6683 Vågland