Viltforvaltning

Det administrative ansvaret er lagt til kommunens skogbruksrådgiver

 

Politisk er viltforvaltningsoppgavene lagt til et av kommunens hovedutvalg - Drift og næringsutvalget. Kommunen har til oppgave å arbeide for å fremme formålet med viltloven og gi myndigheter, bedrifter og enkeltpersoner råd og veiledning i saker om viltforvaltning.

Regionalt samarbeid
Når det gjelder forvaltningen av hjortevilt er kommunen medlem av en større region sammen med Aure og Hemne. Sentrale arbeidsoppgaver innen regionsamarbeidet er:
 - Avskytingspolitikk
 - Beiteundersøkelser
 - Bestandsplan- og driftsplanarbeid.

Viktige oppgaver
 - Oversikt over hjorteviltstammene med tanke på beitegrunnlag og skade på innmark og skog.
 - Organisering av dagens hjorteviltvald i bestandsplanområder.
 - Arbeide for en god felles forvaltningspolitikk innad i kommunen samtidig som en samarbeider med nabokommuner.
 - Sikre vilthensyn i kommunal arealforvaltning.

Viltfond
 Ressurskomiteen er bevilgende myndighet fra kommunens viltfond.
 Bruken av viltfondet styres av sentral forskrift og kommunale vedtekter.


Ved viltpåkjørsel i Halsa