Badevannskvalitet

Halsa kommune tar tre ganger hvert år hygieneprøver i løpet av badesesongen på de vanligste badeplassene.

Vannet blir testet for e.coli og intestinale enterokokker. E.coli i vannet betyr fersk forurensning, mens intestinale enterokokker kan bety at det også finnes noe litt eldre kloakkforurensning siden denne bakterien overlever lengre i vannet. Bakterieinnhold blir oppgitt som CFU/100 ml.(Antall bakteriekolonier).

Halsa kommune tar tre ganger hvert år hygieneprøver i løpet av badesesongen på de vanligste badeplassene. Målinger har vist at badevannskvaliteten i Kristiansund er stabilt god, men den kan variere noe med strøm og værforhold. Skulle det likevel oppstå vesentlige avvik fra kvalitetsnorm, vil dette badestedet bli spesielt tett fulgt opp med ny prøvetaking. Eventuelt kan det bli iverksatt sykdomsforhindrende tiltak.

Risikoen for å pådra seg sykdom ved bading i friluft i ferskvann eller saltvann anses normalt som liten i Norge fordi det finnes mange egnete badeplasser med liten forurensning. Det er kun i spesielle tilfeller der badingen foregår i nærheten av permanente kloakkutslipp og i tilfeller av ukontrollerte utslipp av avløpsvann, eller vann fra forurensete overvannssystemer, at risikoen for smitte må anses som forhøyet. Badende kan pådra seg sykdom enten ved svelging av forurenset vann, infisering av sår og slimhinner eller ved hudkontakt med hudirriterende organismer i vannet.

En bør unngå å bade i områder der vannet tydelig er påvirket av flytestoffer, uønsket bunnavleiringer, høyt partikkelinnhold eller uønsket farge, lukt eller smak.

EU fastsatte et nytt badevannsdirektiv i 2006, og dette er retningsgivende også for norske krav/normer for friluftsbad.

E.Coli og intestinale enterokokker, er typer av tarmbakterier som finnes hos mennesker og varmblodige dyr. Påvisning av disse i badevatnet er sikre indikatorer på forurensning fra avføring.

Påvisning av disse betyr også at det er risiko for at det kan finnes sykdomsframkallende smitte i vatnet. Det skal et visst smittepress til før vi betrakter dette som helsefarlig. Nye laboratorieprøver av badevannet blir fortløpende publisert på vår hjemmeside.

Badevannskontroll er et samarbeid mellom Kommunalteknikk og Miljørettet helsevern. Prøvene er analysert ved Trollheimslab AS.

  • Skal du finne informasjon om badeplasser og badevannskvalitet i Halsa?