Om landbruket i Halsa

Skogbruk

Produktivt skogareal er på 97.201 dekar.  Avvirkning og omsetning varierer mye fra år, ut fra når det planlegges områdevis hogst med hogstmaskin. 

I 2016 ble det avvirket 3467 kbm gran til sagtømmer, 1976 kbm massevirke, 705 kbm furu sagtømmer, 175 kbm furu massevirke og 93 m3 lauvskog. Omsatt verdi 1,92 mill kr.  

I 2015 ble det avvirket 16321 kbm gran til sagtømmer 6911 kbm massevirke, 1747 kbm furu sagtømmer, 1006 kbm furu massevirke og 167 m3 lauvskog. Omsatt verdi 8,0 mill kr. 

I 2014 var samlet omsetning kr. 180.000. I tillegg kommer verdi av salg og forbruk av sagtømmer og ved som ikke rapporteres inn i Landbruksdirektoratets skogfondsdatabase.  

Jordbruk 

I følge gårdskart/ jordregister utarbeidet av NIBIO er jordbruksareal (dyrka jord og innmarksbeite) 15.632 dekar. Per 31.07.16 er det 77 gårdbrukere/ produsenter som driver jordbruksareal og som søker produksjonstilskudd på tilsammen 13375 dekar, fordelt på 11365 dekar fulldyrka jord, 56 dekar overflatedyrka jord, og 1854 da innmarksbeite. Tallene viser at det er en del jord som det ikke søkes produksjonstilskudd på.  

Husdyr

Per 01.01.17 er det 31 gårdbrukere som driver med storfe. Det er 14 melkeprodusenter med tilsammen 535 melkekyr. 13 gårdbrukere driver med tilsammen 138 ammekyr. 

Antall øvrige storfe (kalv, kviger, okser) innen melk- og kjøttproduksjon er 1066. 27 gårdbrukere driver med 914 søyer, 37 værer, og 408 sauer under 1 år.

På sommerbeite er det ca 1100 søyer, 1550 lam, 700 melkekyr/ ammekyr og 915 øvrige storfe. 

Melkeproduksjon

I 2016 var det 15 melkeprodusenter som produserte tilsammen 3.948.108 liter melk.

I 2015 var det 16 melkeprodusenter som produserte tilsammen 3.844.010 liter melk.

I 2014 var det 16 produsenter som produserte 3.604.323 liter melk. 

Kjøttproduksjon

I 2016 ble det produsert 25.255 kg sau/lam, 2785 kg kalv, 159.835 kg storfe.

I 2015 ble det produsert 25.986 kg. sau/lam, 3089 kg kalv, 139349 kg storfe. 

I 2014 ble det produsert 26051 kg. sau/lam, 3395 kg kalv, 139486 kg storfe. 

Kontaktinformasjon

Ingebrigt Henden
Jordbrukssjef
E-post
Mobil 915 45 786