Automatisk fredet kulturminner

Hvis du har et kulturminne på eiendommen din og planlegger et tiltak som kan skade, skjule eller skjemme det på annen måte, må du tidligst mulig før tiltaket iverksettes, melde fra til fylkeskommunen eller Sametinget (for samiske kulturminner). Dette gjelder kulturminner som er automatisk fredet, det vil si kulturminner datert før år 1537 eller samiske kulturminner eldre enn 100 år. Eksempler på slike kulturminner kan være gravhauger, offerplasser, dyregraver og bautasteiner. Kulturminner kan befinne seg på land eller under vann. 

 

Målgruppe

Privatpersoner eller bedrifter som skal sette i gang mindre tiltak.

Kriterier/vilkår

Gjelder tiltak som for eksempel grøfting, skogplanting, oppføring av hytte, garasje med mer.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Riksantikvaren

Link til kart med kulturminner

 

Lover

Forvaltningsloven
Kulturminneloven
 

Forskrifter

Dekning av utgifter til arkeologiske arbeider ved mindre, private tiltak (rundskriv)

Leve med kulturminner - St.meld. nr. 16 (2004-2005)

___

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Ta kontakt med fylkeskommunen hvis du vil ha nærmere informasjon om ordningen eller hvis du er usikker på hva som er et mindre, privat tiltak.

Kontaktinformasjon

Halsa kommune
Servicekontoret
E-post
Telefon 71 55 96 00
Ragnhild Godal (permisjon)
Leder kultur og næring
E-post
Mobil 918 06 446

Åpningstider

Halsa rådhus

Kontortid:  08:00 - 15:30
Telefontid: 09:00 - 15:00

 

Adresse

Halsa kommune
Rådhuset
Glåmsmyrvegen 23
6683 Vågland