Langtidsopphold

Får du ikke dekket ditt daglige behov for pleie og omsorg når du bor hjemme, kan du søke om en plass på sykehjem.

Kriterier/vilkår
Du har behov for langtidsplass på sykehjem.

Regelverk
Dette er en lovpålagt tjeneste. Se helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 3.

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten
Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om langtidsopphold på sykehjem, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Søknadsskjema
Søknad sendes på eget skjema

Vedlegg
Du må legge ved fullmakt hvis det er noen som søker for deg.

Søknaden sendes til
Saksbehandlerteamet for pleie- og omsorg.
Halsa kommune
6683 Vågland

Saksbehandling
Før saken kan avgjøres, vil vi kartlegge dine ønsker og behov nærmere. Normalt vil vi komme på hjemmebesøk. Får du tildelt sykehjemsplass, skal hjelpebehovet ditt fremgå av vedtaket. Vanligvis får de en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende det til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Saksbehandlingstid
Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen en måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet
Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, kan du klage videre til helsetilsynet i fylket.

Du kan også klage på selve utførelsen av tjenesten. Klagen sender du til kommunen eller direkte til tjenesteyteren.

Lover
Forvaltningsloven
Helsepersonelloven
Pasientrettighetsloven kap 7

Forskrifter
Forskrift for sykehjem og boform for heldøgns omsorg og pleie
Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene
Forskrift om vederlag for opphold i institusjon m.v.

Retningslinjer
Rett til egen tros- og livssynutøvelse

Kontaktinformasjon

Siri Sæterbø
Fagleder sykeheim
E-post
Mobil 469 24 599