Korttidsopphold

Du kan søke om korttidsopphold på sykehjem hvis du for eksempel trenger opptrening etter sykdom eller nærmere utredning.

Det skilles mellom tre typer av korttidsopphold:

  • døgnopphold (minst 24 timer)

  • dagopphold

  • nattopphold

Pris for tjenesten
Kommunen kan kreve vederlag av beboeren. Vederlaget er fastsatt i statlig forskrift.

Regelverk
Dette er en lovpålagt tjeneste. Se helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 3.

Praktiske opplysninger

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten
Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om korttidsopphold i sykehjem, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Søknadsskjema

Vedlegg
Du må legge ved fullmakt hvis det er noen som søker for deg.

Søknaden sendes til
Saksbehandlerteamet for pleie- og omsorg
Halsa kommune
6683 Vågland

Saksbehandling
Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendig for å avgjøre saken. Normalt vil vi komme på hjemmebesøk. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Saksbehandlingstid
Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen en måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet 
Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, kan du klage videre til helsetilsynet i fylket.

Du kan også klage på selve utførelsen av tjenesten. Klagen sender du til kommunen eller direkte til tjenesteyteren.

Lover
Forvaltningsloven
Helsepersonelloven
Pasientrettighetsloven

Forskrifter
Forskrift for sykehjem og boform for heldøgns omsorg og pleie
Forskrift om vederlag for opphold i institusjon m.v.

Retningslinjer
Fribeløp og egenandeler ved kommunale pleie- og omsorgstjenester