Avlastningsopphold

Avlastningsopphold på sykehjem kan søkes av personer som har omsorgsoppgaver hjemme.
Den hjelpetrengende selv, som også kan søke, får et tidsbegrenset opphold i institusjon.

Målgruppe
Omsorgsytere som har et særlig tyngende omsorgsarbeid.

Kriterier/vilkår
Personen som får avlastning, må ha et særlig tyngende omsorgsarbeid i hjemmet. Momenter som kan tas i betraktning er blant annet om søkeren arbeider mange timer pr måned med omsorgsarbeid, om arbeidet er mer belastende enn vanlig og om det fører til avbrutt nattesøvn eller sosial isolasjon.

Pris på tjenesten
Kommunen krever ikke vederlag for avlastningsopphold.

Regelverk
Kommunen plikter å sørge for denne tjenesten, jf sosialtjenesteloven § 4-2b.

Veiledning - hvordan gå utført eller motta tjenesten
Det er ikke noe krav om at søknaden skal være skriftlig. Du kan søke muntlig over telefon.

Søknadsskjema
Søknad sendes på eget skjema.

Vedlegg
Du må legge ved fullmakt hvis det er noen som søker for deg.

Søknaden sendes til
Saksbehandlerteamet for plei- og omsorg.
Halsa kommune
6683 Vågland

Saksbehandling
Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Normalt kommer vi på et hjemmebesøk. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du får den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Saksbehandlingstid
Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen en måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet
Både omsorgsyter og den hjelpetrengende selv kan klage på avgjørelsen. Du kan klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Lover
Forvaltningsloven
Sosialtjenesteloven § 4-2

Kontaktinformasjon

Siri Sæterbø
Fagleder sykeheim
E-post
Mobil 469 24 599