Søk eller klage på helse og omsorgstjenester

Slik søker du helse- og omsorgstjenester. 

 

Trykk her for å se oversikt over helse, omsorgstjenester og ulike boliger.

 • Fyll ut søknadskjema og beskriv hva du trenger hjelp til.
 • Skriv ut skjema, skriv under og lever skjemaet til servicekontoret.
 • Det er den som trenger hjelp, eventuelt pårørende og personer med fullmakt, som skal underskrive søknaden.

 

Slik søker du om kommunal bolig , omsorgsbolig og bolig med heldøgns omsorgstjenester.

 • Fyll ut søknadskjema for kommunal bolig, og kryss av for type bolig. 
 • Skriv  ut skjema, skriv under og lever skjemaet til servicekontoret på rådhuset. 
 • Det er den som søker bolig, eventuelt pårørende og personer med fullmakt, som skal underskrive søknaden

 

Hva skjer videre?

For å forsikre oss om at du får det tilbudet som passer best for deg, kan det være ønskelig med hjemmebesøk. Avtale om hjemmebesøk gjør vi med deg eller den du har gitt fullmakt. Kommunen er pliktig til å kartlegge alle søkere og mottakere av helse og omsorgstjenester med et kartleggingsverktøy kalt IPLOS.  Dette er et skjema som gir et helhetlig bilde av hjelpebehov.   Det er et inntaksråd sammensatt av ulike fagpersoner som beslutter hvilken tjeneste du har rett på. Vi forsøker å gi deg et svar på din søknad innen 4 uker. Hvis vi ikke klarer det, vil vi kontakte deg og fortelle hvor lang tid vi tror det vil ta.                                  

Vilkår for pleie og omsorg i Halsa kommune.

Klikk her for å lese saksbehandlers håndbok

 

Når du underskriver samtykker du til at Halsa kommune:

 • Behandler og innhenter personopplysninger elektronisk og formidler opplysninger til de ansatte som deltar i saksbehandlingen og tjenesteytingen.
 • Innhenter nødvendige opplysninger fra din fastlege, andre enheter i kommunen eller andre offentlige instanser.
 • Innhenter inntektsopplysninger fra skatte-/likningsmyndighetene for de tjenester det kan kreves egenbetaling
 • Samtykke kan begrenses / trekkes tilbake.


Slik klager du på helse og omsorgstjenester.

Hva kan du klage på:

 • At du ikke har fått  den tjenesten eller omfang du søkte på.
 • Forhold ved tjenesten du ikke er fornøyd med
 • Saksbehandlingen.

 

Klage på vedtaket

Hvis du har fått avslag på en helse,  og omsorgstjeneste eller bolig du mener å ha rett på, kan du klage. Dette kalles en rettighetsklage. En rettighetsklage sendes til Halsa kommune. Et Inntaksrådet sammensatt av fagpersoner ser på vedtaket på nytt og ser om det bør endres. Dersom vedtak ikke blir endret blir det sendt til Fylkesmannen i Møre og Romsdal som avgjør saken. Klage på bolig blir behandlet på nytt i inntaksrådet.  Behandlingstid på klager er inntil 8 uker.                                          

 

Klage på forhold ved tjenesten.

Hvis du er misfornøyd med innholdet i en tjeneste du får, for eksempel på sykehjem, eller i hjemmet bør du først henvende deg muntlig eller skriftlig til ledelsen på sykehjemmet eller ved hjemmesykepleien. Vær tydelig på hva du er misfornøyd med og hva du ønsker endret.

Når de som utfører tjenesten får klagen din, må de undersøke saken og vurdere kvaliteten på tjeneste. Fører ikke klagen frem, må du selv sende en skriftlig klage til Fylkesmannen som gjør en vurdering av saken.

Kontaktinformasjon Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Får du medhold i klagen kan Fylkesmannen starte en tilsynssak. Avdekker de feil må disse utbedres. Får du ikke medhold fra Fylkesmannen er neste mulighet å klage til Sivilombudsmannen.

 

Hjelp til å klage

Trenger du hjelp til å klage, kan servicekontoret i Halsa hjelpe deg.      

 • Kontakt servicekontoret
 • Hvordan klage på helse- og omsorgstjenester – Fylkesmannens nettsider har mer informasjon om hvordan du klager.
 • Lov om pasient- og brukerrettigheter –  Dette er loven som sier hva du har krav på og hvilke rettigheter du har som pasient.
 • Helse- og omsorgstjenesteloven – Loven omhandler blant annet bruk av tvang overfor psykisk utviklingshemmede og rusmisbrukere.
 • Pasient- og brukerombudet – På denne siden får du nyheter om pasientrettigheter og kontaktinformasjonen til ombudene i ditt fylke.