Tilrettelagt transport (TT-ordninge)

Transporttjenesten (TT-ordninga) er et tilbud om dør til dør transport med drosje til personer som på grunn av sin funksjonshemming har vesentlige vansker med å reise kollektivt.

Transporttjenesten er en fylkeskommunal ordning, men kommunen godkjenner brukerne etter fylkeskommunale retningslinjer.

I retningslinjene står det bl.a.:
«Transporttenesta er meint å vere eit tilbod til funksjonshemma personar som er varig forflyttingshemma på grunn av fysisk eller psykisk funksjonshemming. Det er ein intensjon å prioritere personar med varig livslang forflyttinghemming».

Se mer informasjon om retningslinjer og hvordan du søker på Fylkeskommunen sine nettsider.

Last ned Søknadsskjema (kan også fås ved henvendelse Servicekontoret)
 
Last ned Erklæring

 

 

 

                                                                                                                   R