Søke om tjenester

Generelt om søknader og saksbehandling

 


Saksbehandling
Kommunen skal innhente de opplysninger som er nødvendig for å avgjøre saken. Normalt vil vi komme på hjemmebesøk for kartlegging av situasjonen. Deretter fattes det et enkeltvedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Hvis begrunnelse ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Saksbehandlingstid
Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen en måned, skal du ha skriftlig beskjed om årsaken til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet
Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på fire uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, kan du klage videre til fylkesmannen i Møre og Romsdal.

Du kan også klage på selve utførelsen av tjenesten. Klagen sender du til kommunen eller direkte til tjenesteyteren.