Omsorgsbolig

Kommunale omsorgsboliger er utleieboliger fortrinnsvis for eldre personer med ulike typer funksjonssvikt. Boligene er tilpasset bevegelseshemmede og tilrettelagt slik at beboeren skal kunne motta heldøgns omsorg etter behov.

Halsa kommune har 21 omsorgsboliger på Liatun.

Liatun ligger på Liabø, og er sammenbygd med Halsa sykehjem.


Generelt

En omsorgsbolig er en bolig tilpasset bevegelseshemmede og tilrettelagt slik at beboerene skal kunne motta heldøgns omsorg etter behov. Boligen er beboerens eget hjem. Beboeren betaler husleie og mottar hjemmetjenester på samme vilkår som andre hjemmeboende.

Målgruppe

Eldre, syke, funksjonshemmede og andre.

Kriterier/vilkår

Kommunen tildeler omsorgsbolig etter vedtatte regler.

Regelverk

Dette er ikke en lovpålagt tjeneste. Opphold i omsorgsbolig reguleres gjennom husleiekontrakter, jf husleieloven. Tildeling av omsorgsbolig er et enkeltvedtak med de rettigheter og plikter som følger av forvaltningsloven.

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om omsorgsbolig, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Søknadsskjema
Søknad sendes på eget skjema

Vedlegg
Du må legge ved fullmakt hvis det er noen som søker for deg.

Søknaden sendes til
Saksbehandlerteamet for pleie- og omsorg
Halsa kommune
6683 Vågland


Saksbehandling
Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendig for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket.

Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Saksbehandlingstid
Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen en måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet
Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til kommunens egen klagenemnd, som avgjør om klagen tas til følge.


Lover
Forvaltningsloven
Husleieloven