Individuell plan

Du har rett til å få utarbeidet en individuell plan hvis du har behov for langvarige og koordinerte tjenester fra det offentlige hjelpeapparatet. Planen skal sikre at det til enhver tid er noen som har ansvaret for oppfølgingen. Vi oppfordrer deg som bruker til å delta aktivt i å beskrive dine behov for tjenester og hvilke ønsker og mål du har.

Målgruppe

  • Personer som har behov for langvarige og koordinerte helse- og/eller sosialtjenester
  • Deltakere i kvalifiseringsprogram i regi av NAV

Samarbeidspartnere
Har du behov for tjenester både fra kommunen og fra spesialhelsetjenesten (staten), har disse plikt til å samarbeide om å utarbeide planen.

Regelverk
Dette er en lovpålagt tjeneste.

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten
Du eller dine pårørende kan ta initiativ til å få laget en individuell plan, men hovedansvaret for utarbeidelsen ligger i hjelpeapparatet.

Søknaden om individuell plan blir behandlet av koordinerende team. Det vil bli utpekt en koordinator. Bruker skal ha mulighet til å velge koordinator. 

Individuell plan utarbeides i samråd med bruker. 

Helsedirektoratet: Om individuell plan og koordinator

Lover
Barnevernloven § 3-2a
Pasient- og brukerrettighetsloven