Hva kan barnevernet hjelpe til med?

Barneverntjenesten har en lang rekke med hjelpetiltak som kan benyttes. 

 

Barneverntjenestens oppgaver

  • Undersøke mottatte bekymringsmeldinger og søknader om tiltak
  • Gi råd og veiledning til barn, ungdom og deres familier
  • Iverksette og følge opp hjelpetiltak
  • Iverksette og følge opp omsorgstiltak
  • Tverrfaglig samarbeid med andre instanser som er i kontakt med barn, unge og deres familier
  • Samarbeid med frivillige lag og organisasjoner
     

Hjelpetiltak

Eksempel på hjelpetiltak er; fritidskontakt, besøkshjem, barnehageplass, deltakelse i foreldreveiledningsgruppe, økonomisk tilskudd til fritidsaktiviteter m.m. Dette er frivillige tiltak.

Omsorgstiltak

Dersom barnet eller ungdommen ikke kan bo hjemme for kortere eller lengre tid kan en få plass i fosterhjem eller barneverninstitusjon. Dette skjer med samtykke fra foreldrene eller etter behandling i Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker.