Kommunal beredskap

Kommunen har et generelt ansvar for befolkningen i en krisesituasjon og skal, med sine ressurser, bistå andre myndigheter der det er naturlig og hensiktsmessig.
Administrasjonen har hovedansvar for koordineringen av kommunens beredskapsarbeid.

Teknisk vakt Halsa kommune: 900 82 833

 

 

 

Oversikt over ansvarsforhold i en akutt krisesituasjon

Etat

Ansvar

Politiet 112 Operativ ledelse- organisere/lede og koordinere den samlede innsats på skade-/hendelsesstedet. Iverksette tiltak for å avverge fare og begrense skade, herunder varsling/informasjon, evakuering og orden, etterretning og etterforskning
Brannvesenet 110 Primær innsatsstyrke for redning og brannbekjempelse
AMK 113 Akutt medisinsk hjelp ved uhell/ulykker der personer er skadd
Ambulansetjenesten Akuttmedisinsk behandling. Transport til lege/sykehus
Sivilforsvaret Bistår politiet, brannvesenet og helsevesenet og eventuelt den kommunale kriseledelsen med personell og utstyr etter behov
Frivillige organisasjoner Bistår operativ ledelse og den kommunale kriseledelsen ved behov
Kommunens kriseledelse I nødvendig grad støtte den operative ledelse. Ivareta avledede behov og konsekvenser av hendelsen. Lede det kommunale kriseapparatet
Fylkeslegen Bistå kriseledelsen med faglige råd ved behov
Svorka Energi AS Ved strømbrudd - klargjøre årsaker og gjenopprette strømforsyning
Fylkesmannen Ved behov - etablere krisestab. Bistå med faglige råd
Interkommunal beredskap mot akutt forurensning Operativ ledelse ved ulykker med akutt forurensning (hendelser større enn skadevolder eller Halsa kommune kan håndtere selv)
Nabokommuner Bistår alle etater og kommunens kriseledelse etter behov
   
   

 

Planverk

Plan

Beskrivelse

Plan for kriseledelsen i Halsa kommune

Gir opplysninger om hvem som utgjør kommunens kriseledelse og deres ansvar, roller og fullmakter

Varslingsliste over aktuelle aktører som har en rolle i kommunens kriseledelse

Ressursoversikt over egne og andre ressurser som kan nyttes i en krisesituasjon

Evakueringsplaner og plan for befolkningsvarsling

Plan for helse- og sosial beredskap Beskrivelse av oppgavene til psykososialt kriseteam, som skal støtte og følge opp mennesker som har vært utsatt for store følelsesmessige påkjenninger i forbindelse med alvorlige og tragiske hendelser
Smittevernplan Plan for å verne befolkningen mot smitte, bekjempe alvorlige smittsomme sykdommer, forebygge spredning av smittsomme sykdommer og opprettholde en beredskap som kan håndtere utbrudd av epidemier og smittsomme sykdommer
Pandemiplan Plana har særlig fokus på pandemisk influensa. Den tar sikte på å tilpasse Nasjonal beredskapsplan for pandemisk influensa og veileder for pandemiplanlegging i kommunehelsetjenesten til de lokale forholdene i kommunen.
Beredskapsplan for barnehagene i Halsa Inneholder en omfattende oversikt over hendelser som kan oppstå i barnehagene, som forebygging og tiltak når hendelser oppstår. 
Beredskapsplan for Halsa barne- og ungdomsskole Inneholder opplysninger om ulike hendelser som kan tenkes oppstå, er et verktøy for de ansvarlige i en gitt situasjon.
Beredskapsplan mot akutt forurensning Planen i forbindelse med forurensning som har betydning, forurensning som inntrer plutselig eller som ikke er tillat i medhold av lov.
Plan for informasjonsberedskap Intern plan for å sikre at riktig og viktig informasjon når ut til de som har behov for det
Beredskapsplan for NAV Halsa En plan utarbeidet etter statens retningslinjer og beskriver i detalj ansvar og tiltak i ulike situasjoner. Planen er unntatt offentlighet.
ROS-analyse Risiko- og sårbarhetsanalyse er en systematisk framgangsmåte for å identifisere hendelser som kan skje og å vurdere risiko og sårbarhet forbundet med disse hendelsene, og ligger til grunn for alle våre beredskapsplaner.

 

Beredskapsplaner
Tittel Publisert Type
Beredskapsplan barnehagene i Halsa

11.09.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Beredskapsplan barnehagene i Halsa.pdf
Beredskapsplan Halsa barne- og ungdomsskole

11.09.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Beredskapsplan Halsa barne- og ungdomsskole.pdf
Beredskapsplan Helse og omsorg

11.09.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Beredskapsplan Helse og omsorg.pdf
Beredskapsplan mot akutt forurensing

11.09.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Beredskapsplan mot akutt forurensing.pdf
Pandemiplan

11.09.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Pandemiplan.pdf
Plan for informasjonsberedskap

11.09.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Plan for informasjonsberedskap.pdf
PLAN FOR KRISELEDELSEN I HALSA KOMMUNE

21.11.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned PLAN FOR KRISELEDELSEN I HALSA KOMMUNE.pdf
Smittevernplan

11.09.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Smittevernplan.pdf

Kommunens kriseledelse 

Kriseledelsen etableres dersom det har skjedd store ulykker, katastrofer e.l. der det er behov for en spesiell kriseorganisering. Ordføreren eller rådmannen eller den som opptrer på vegne av disse, har myndighet til å innkalle kriseledelsen.

Kommunens kriseledelse
Navn (e-post) Funksjon Telefonnummer
Ordfører Ola Rognskog Leder kommunens kriseledelse, pressekontakt, publikums- inforsmasjon / varsling 992 25 606
Rådmann Anita Ørsal Oterholm Planlegging/miljø, varsling og logistikk 938 55 035
Informasjonssjef Bente Normann Løvik Informasjonsansvarlig internt og eksternt 478 87 220
Politikontakt Helge Berg Medlem 938 96 900
Kommunalsjef John Ole Aspli Beredskapskoordinator 911 65 565
Mari Tjørstad Leder psykososialt kriseteam
Tove Karin Halse Lervik Leder NKS omsorgsberedskapsgruppe