Kommunal beredskap

Kommunen har et generelt ansvar for befolkningen i en krisesituasjon og skal, med sine ressurser, bistå andre myndigheter der det er naturlig og hensiktsmessig.
Administrasjonen har hovedansvar for koordineringen av kommunens beredskapsarbeid.

Teknisk vakt Halsa kommune: 900 82 833

 

 

 

Oversikt over ansvarsforhold i en akutt krisesituasjon

Etat

Ansvar

Politiet 112 Operativ ledelse- organisere/lede og koordinere den samlede innsats på skade-/hendelsesstedet. Iverksette tiltak for å avverge fare og begrense skade, herunder varsling/informasjon, evakuering og orden, etterretning og etterforskning
Brannvesenet 110 Primær innsatsstyrke for redning og brannbekjempelse
AMK 113 Akutt medisinsk hjelp ved uhell/ulykker der personer er skadd
Ambulansetjenesten Akuttmedisinsk behandling. Transport til lege/sykehus
Sivilforsvaret Bistår politiet, brannvesenet og helsevesenet og eventuelt den kommunale kriseledelsen med personell og utstyr etter behov
Frivillige organisasjoner Bistår operativ ledelse og den kommunale kriseledelsen ved behov
Kommunens kriseledelse I nødvendig grad støtte den operative ledelse. Ivareta avledede behov og konsekvenser av hendelsen. Lede det kommunale kriseapparatet
Fylkeslegen Bistå kriseledelsen med faglige råd ved behov
Svorka Energi AS Ved strømbrudd - klargjøre årsaker og gjenopprette strømforsyning
Fylkesmannen Ved behov - etablere krisestab. Bistå med faglige råd
Interkommunal beredskap mot akutt forurensning Operativ ledelse ved ulykker med akutt forurensning (hendelser større enn skadevolder eller Halsa kommune kan håndtere selv)
Nabokommuner Bistår alle etater og kommunens kriseledelse etter behov
   
   

 

Planverk

Plan

Beskrivelse

Plan for kriseledelsen i Halsa kommune

Gir opplysninger om hvem som utgjør kommunens kriseledelse og deres ansvar, roller og fullmakter

Varslingsliste over aktuelle aktører som har en rolle i kommunens kriseledelse

Ressursoversikt over egne og andre ressurser som kan nyttes i en krisesituasjon

Evakueringsplaner og plan for befolkningsvarsling

Plan for helse- og sosial beredskap Beskrivelse av oppgavene til psykososialt kriseteam, som skal støtte og følge opp mennesker som har vært utsatt for store følelsesmessige påkjenninger i forbindelse med alvorlige og tragiske hendelser
Smittevernplan Plan for å verne befolkningen mot smitte, bekjempe alvorlige smittsomme sykdommer, forebygge spredning av smittsomme sykdommer og opprettholde en beredskap som kan håndtere utbrudd av epidemier og smittsomme sykdommer
Beredskapsplan mot akutt forurensning Planen i forbindelse med forurensning som har betydning, forurensning som inntrer plutselig eller som ikke er tillat i medhold av lov.
Plan for informasjonsberedskap Intern plan for å sikre at riktig og viktig informasjon når ut til de som har behov for det
ROS-analyse Risiko- og sårbarhetsanalyse er en systematisk framgangsmåte for å identifisere hendelser som kan skje og å vurdere risiko og sårbarhet forbundet med disse hendelsenene 

Kommunense kriseledelse 

Kriseledelsen etableres dersom det har skjedd store ulykker, katastrofer e.l. der det er behov for en spesiell kriseorganisering. Ordføreren eller rådmannen eller den som opptrer på vegne av disse, har myndighet til å innkalle kriseledelsen.

Kommunens kriseledelse Kommunens kriseledelse
Navn (e-post) Funksjon Telefonnummer
Ordfører Ola Rognskog Leder kommunens kriseledelse, pressekontakt, publikums- inforsmasjon / varsling 7155 9610 / 992 25 606
Rådmann Anita Ørsal Oterholm Planlegging/miljø, varsling og logistikk 7155 9611 / 938 55 035
Informasjonssjef Bente Normann Løvik Informasjonsansvarlig internt og eksternt 7155 9612 / 478 87 220
Lensmann Helge Berg Medlem 917 16 251
Kommunalsjef Odd Eirik Hyldbakk Medlem 7155 9621 / 958 67 670
Lars Wiik Beredskapmedarbeider 7155 9622 / 906 62 988
Mari Moen Tjørstad Medlem 71559668/94130165