Startlån

Hva er startlån?

Mangel på stabil og egnet leiebolig gjør at mange ønsker å kjøpe egen bolig. Startlån og tilskudd til etablering skal bidra til at personer som ikke får lån i vanlige banker får en mulighet til å kjøpe egen bolig.

Det er ikke krav om egenkapital for å få startlån, men du må kunne betjene startlånet ved siden av alle andre utgifter. Har du lav inntekt kan startlånet kombineres med tilskudd og/eller bostøtte. På sikt vil vanligvis boutgiftene være lavere når man eier bolig enn når man leier. Dette skyldes blant annet at norske skatteregler gjør det gunstig å eie bolig. Siden det koster mye å kjøpe og selge en bolig øker risikoen for tap jo kortere tidsperspektiv man har når man kjøper bolig. Det anbefales derfor å legge et langsiktig perspektiv til grunn ved kjøp av bolig med startlån.

Ved usikkerhet knyttet til fremtidig inntektssituasjon og  hvor lenge det kan være aktuelt å bli boene i boligen, kan leie av bolig være et godt alternativ.

Brosjyre om startlån.

Kan jeg få startlån og tilskudd?

Startlån og tilskudd er for personer som ikke får lån i vanlig bank til kjøp av bolig, og som heller ikke har mulighet for å spare.

Barnefamilier

 • Du har barn og har økonomiske utfordringer med å skaffe en egnet bolig.
 • Du har behov for å sikre en trygg, god og stabil bosituasjon innen kort tid.
 • Du har problemer med å dekke boutgiftene, og refinansiering med startlån kan bidra til at familien din kan bli boende i boligen .

Mottar trygd/ offentlige ytelser

 • Du har lav, men stabil og sikker inntekt, og får ikke tilstrekkelig lån i vanlige banker.
 • Du har høy nok inntekt til at du kan betjene et startlån i tillegg til andre nødvendige utgifter.

Boliglåntakere med gjelds-problemer

 • Du har boliggjeld og annen gjeld med høy rente og står i fare for å miste boligen ved tvangssalg.
 • Du klarer ikke å betjene nåværende gjeld, men kan dekke utgiftene og beholde boligen dersom lånene refinansieres med startlån.

Andre

 • Du har særlige sosiale eller helsemessige utfordringer, og mangler en egnet bolig.
 • Du har behov for å sikre en trygg, god og stabil bosituasjon innen kort tid..
 • Startlån til kjøp eller refinansiering er nødvendig for å kunne opprettholde ditt arbeidsforhold.
 • Du har høy nok inntekt til at du kan betjene et startlån i tillegg til andre nødvendige utgifter.

Unge i etablerings-fasen er ikke i målgruppen

 • Er du ungdom og mangler egenkapital, er du ikke i målgruppen for startlån.
 • Det forutsettes at du utnytter dine mulighet for å spare opp nødvendig egenkapital og søker lån i vanlig bank.

Se om du er i en av de andre målgruppene.

 

Hva kan jeg få startlån til?

I hovedsak benyttes startlån til kjøp av bolig. Hvis det er mulig å få grunnfinansiering i privat bank, kan kommunen toppfinansiere. I tilfeller der det ikke er mulig å oppnå grunnfinansiering i privat bank, kan kommunen fullfinansiere.  

Du kan også få:

 • hjelp til å bli boende i boligen du har
 • refinansiering av et dyre lån hvis du står i fare for å miste boligen ved tvangssalg
 • utbedring av bolig
 • tilpasning av bolig
 • nybygget bolig
 • toppfinansiering

Ta kontakt med din kommune eller besøk kommunens nettsider for mer informasjon.

 

Før jeg søker lån

Før du bestemmer deg for å søke lån og tilskudd anbefaler vi at du beregner ditt budsjett og setter deg inn i en del forhold som gjelder det å ha et boliglån.

 • Jeg har oversikt over økonomien min og vet hvor mye jeg har disponibelt/kan bruke på lån og andre boutgifter når jeg kjøper bolig. Test budsjett og se hvor mye du kan låne.
 • Jeg vet ca. hvor mye jeg trenger å låne og hvilke utgifter det blir. Test med denne kalkulatoren.
 • Jeg vet hvilke rente jeg kan velge. Kommunene kan påplusse Husbankens rente med 0,25%-poeng til dekning av administrative kostnader. Se Husbankens rentetilbud.
 • Jeg vet forskjellen på fast og flytende rente og hvilke konsekvenser det får å velge fast eller flytende rente.  Les om fast og flytende rente.
 • Jeg vet hva kalkulasjonsrente er og hvorfor kalkulasjonsrenta for tiden er 6,25% ved valg av flytende rente.  Les om kalkulasjonsrenta.
 • Jeg vet hvordan valg av fast og flytende rente påvirker hvor stort lån jeg kan ha. Test hvordan forskjellig rente og nedbetalingstid slår ut i kalkulatoren her. Test også hvordan forskjellig rente og nedbetalingstid slår ut på månedlig terminbeløp.
 • Jeg vet at det månedlige beløpet jeg skal betale på lånet består av renter og avdrag. Renter er kostnaden ved å ha lån. Jeg betaler renter av restlånet til enhver tid. Avdraget kommer i tillegg til renter og går til nedbetaling på lånet. Jo større avdrag, jo fortere nedbetales lånet.
 • Jeg vet at dersom jeg tar opp et lån er jeg personlig ansvarlig for å tilbakebetale lånet gjennom hele nedbetalingstiden. Hvis jeg ikke betaler de månedlige utgiftene, vil boligen bli solgt og jeg må flytte. Dersom salgssummen for boligen ikke dekker hele lånet, er jeg fortsatt ansvarlig for å tilbakebetale restlånet etter at boligen er solgt.
 

 

Søk startlån og tilskudd

 

 

Kontaktinformasjon

Bente Normann Løvik
informasjonssjef
E-post
Mobil 478 87 220