Rusoppfølging

  • Fører ditt rusbruk til vanskeligheter i jobben din?
  • Er det andre som uttrykker bekymring for ditt rusbruk, og ønsker at du skal redusere det?
  • Er du plaget av skyldfølelse på grunn av ditt rusbruk?
  • Er du bekymret for rusbruket til noen du kjenner?

Vi tilbyr motiverende samtaler og støttesamtaler dersom du har et ønske om å redusere eller slutte med rus. Dersom dine vansker er moderate til alvorlige kan vi i samarbeid med fastlege henvise til spesialisthelsetjenesten for avvenning i institusjon eller i poliklinikk. Under behandling i spesialisthelsetjenesten er vi med å bistå underveis og i etterkant. I et behandlingsforløp kan det være behov fra flere tjenester i kommunen, og vi hjelper da til med å koordinere denne tverrfaglige innsatsen. Da kan individuell plan være et nyttig verktøy.

 

Støttesamtaler for pårørende til mennesker som har vansker med rus er del av vårt tjenestetilbud. 

To av være ansatte har opplæring i hasjavenningsprogrammet (HAP), og dette kan tilbys individuelt eller i grupper ved behov.

Vi deltar i det tverrfaglige, rusforebyggende arbeidet i kommunen, blant annet i SLT (Samordning av lokale rus og kriminalitetsforebyggende tiltak) og Folkehelsegruppa.

 

Psykisk helse og rus tok over ansvaret for rusarbeidet i kommunen 01.01.2020. Dersom du har innspill som kan bidra til å utvikle vårt tilbud ønsker vi at du tar kontakt.