Om PPT

PPT skal ha fokus på barn og unges muligheter for god utvikling i barnehage og skole med fokus på inkludering. Vi samarbeider tett med barnehager, skoler og andre samarbeidspartnere.  PPT er hjemlet i barnehageloven og opplæringsloven.

Alle barnehager og skoler har fast kontaktperson i PPT med faste besøksdager ut på enhetene. PPT ønsker å komme tidlig inn med tanke på tidlig innsats og forebygging (drøftingsnivå). Ved behov opprettes det samarbeid med andre etater på et tidlig tidspunkt.

Kontakt

Det er i hovedsak barnehage og skole som henviser til PPT, og det kan ikke henvises uten foresattes samtykke. Foresatte og voksne kan også ta direkte kontakt. PPT kan bistå både i individ og systemsaker.

Sakkyndighetsarbeid

PPT har egne prosedyrer for henvisning som barnehagene og skolene kjenner til. Når et barn eller en elev er henvist til PPT sendes det ut en plan over samarbeid og kartlegging. Dette kan blant annet være observasjon, ulike spørreskjema til foresatte og til de voksne rundt barnet/eleven, tester, oppstartsmøte og tilbakemeldingsmøte. I alle henviste saker der det er behov skriver vi sakkyndig vurdering, som består av en utredning og en tilrådning av opplæringsbehovene til barnet/eleven. Konklusjonen kan enten være at behovet blir dekket ved tilpasninger i det ordinære tilbudet, eller ved spesialpedagogisk hjelp i barnehagen og spesialundervisning i skolen. Vårt mål er at flest mulig skal få den støtten de trenger i sine ordinære grupper.

PPT har ansvar for å utarbeide sakkyndig vurdering på følgende områder:

  • Spesialundervisning/spesialpedagogisk hjelp
  • Framskutt eller utsatt skolestart
  • Helt eller delvis fritak fra opplæringsplikten
  • Behov for tegnspråkopplæring
  • Behov for punktskriftopplæring for blinde og sterkt svaksynte barn/elever

Hva koster det?

Alle tjenester er gratis.

Ansatte

PP-rådgiver Marit Liabø Sandvik 99462270 marit.sandvik@heim.kommune.no
PP-rådgiver Katrine Ytreland 92451752 katrine.ytreland@heim.kommune.no
PP-rådgiver Helen Taftø 92263234 helen.tafto@heim.kommune.no
PP-Rådgiver Rita Sandvik 47295298 rita.sandvik@heim.kommune.no
Logoped Bente Vaagan 90660321 bente.vaagan@heim.kommune.no