Politikontakt og politiråd i Halsa

Overbetjent Helge Berg er Halsa kommune sin politikontakt. Han utgjør sammen med ordfører Ola Rognskog og rådmann Anita Ørsal Oterholm vårt nyoppretta politiråd. Ordføreren er leder. Både politikontakten og politirådet har som fremste formål å styrke kontakten og dialogen mellom politiet og kommunen, og i fellesskap jobbe med forebygging.

Klikk for stort bilde

Som del av politireformen er det oppnevnt politikontakter i alle kommunene. Hovedoppgaver vil være: a) sørge for oppfølging av kriminalitetsforebyggende strategi og politiets nærpolitirolle, b) være pådriver for at politiråd fungerer i kommunen, c) være et av de viktigste kontaktpunkt mellom politiet, befolkninga og de ulike aktørene i den enkelte kommune, og der politiet ikke har et tjenestested og d) gi råd om og følge opp rett bruk av kriminalitetsforebyggende metoder og tiltak.

Politikontakten skal være til stede i kommunen en eller flere dager i uka, og skal være et supplement til det andre arbeidet med å forebygge kriminalitet som går for seg i kommunen i regi av politiet.

Det betyr i praksis at politikontakten skal:

- sørge for kunnskapsdeling og erfaringsutveksling mellom politiet og samarbeidsaktørene i kommunen

- følge med i kriminalitetsbildet og trendutvikling, sikre riktig bruk av metode og tiltak og ha tett samarbeid med etterretningsfunksjonen

- ha god kunnskap om spesielle forhold i ansvarsdistriktet

- ha faste møtepunkt i kommunen, etter forpliktende avtale mellom politiet og kommunen

- sørge for kontakt med andre offentlige styresmakter, næringslivet, interesseorganisasjoner, frivillige foreninger og ulike grupper i samfunnet

 

Politirådet er politiets og kommunens formaliserte samarbeidsforum for det lokale kriminalitetsforebyggende arbeidet, for samordning av beredskapsplaner og for arbeid med samfunnssikkerhet. Politirådet består av ordfører Ola Rognskog - leder, politikontakt Helge Berg og rådmann Anita Ørsal Oterholm. Politirådet utvides med andre aktører/personer når ulike problemstillinger og enkelte saker behandles. Det skal avholdes minimum 2 møter i rådet pr. år. I sitt oppstartmøte nå i mars, har politirådet valgt å fokusere ekstra på disse lokal målene: - økonomisk nettkriminalitet, - Nett-overgrep/-trakassering og - Trafikksikkerhet (kjøreatferd m.m.)

Både politikontakten og politirådet ser fram til en god dialog med alle aktører i Halsa.