Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier 2019

Frivillige organisasjoner, private aktører og offentlige instanser har nå muligheten til å søke tilskudd gjennom Bufdir, til aktiviteter for at alle barn og ungdommer skal gis muligheten til å delta på viktige sosiale arenaer som ferie- og fritidsaktiviteter. 

Formålet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Ordningen er i tråd med Fritidserklæringen som ble opprettet i 2016 og som bygger på FNs konvensjon om barns rettigheter.  
Dere kan søke på tiltak som:

  • bidrar til at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i kultur- og fritidsaktiviteter
  • bidrar til at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i ferieaktiviteter
  • bidrar til deltakelse for barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer på alternative mestringsarenaer

Søknadsfrist 10. desember 2018. 


Alle søknader sendes gjennom Bufdirs søknadsportal
Hjelpeside til søknadsportalen

Kontaktperson i kommunen kan bistå med ytterligere informasjon om tilskuddsordningen.

Kontaktinformasjon: 

May Karin Tredal Halle

Mobilnummer: 468 59 269

e-post: may.halle@halsa.kommune.no

 

Fritidserklæringen 

Informasjon om tilskuddsordning Bufdir