Furukammen Boligfelt legges på nytt ut for salg

Klikk for stort bildeKlikk på bildet for å vise reguleringsplan og tomter i 3D

Halsa Kommune vedtok 15.02.2018 å legge Furukammen Boligfelt ut for salg til utbyggere/investorer med formål opparbeiding og tilrettelegging for boligbygging. 

Furukammen er et ferdig regulert boligområde med solrike og sydvendte tomter som ligger i gangavstand fra Liabøen sentrum.

Eiendommen er på ca. 48 mål og ligger ca. 400 m vest for Liabøen sentrum.  I reguleringsplanen fra 2004 er det regulert 20 boligtomter med areal fra 1,1 til 1,7 dekar.

Kommunestyret vedtar følgende klargjøring av sitt vedtak i sak 69/ 16, jamfør også vedtak i f-sak 5/18. Vilkår for salg av Furukammen boligfelt settes slik:

  • Det annonseres til høyeste tilbudte pris.
  • Som minstepris settes selvkost for arealet innenfor reguleringsplan tilsvarende kvadratmeterpris iht erstatningsskjønn ved erverv, samt påløpt reguleringskostnad.
  • Tilbyder forpliktes å bære alle kostnader ved framføring av nødvendige ledninger for spillvann fra boligfeltet, samt avklare alle nødvendige tillatelser i den sammenheng.
  • Tilbyder forpliktes til å bære halvparten av kostnader til regulering og opparbeidelse av gang –og sykkelveiløsning langs fylkesveien, så langt dette blir fastsatt som krav iht statlige planretningslinjer. Halsa kommune plikter å søke finansiering for dette innen 50/50 –ordningen, og evt uttelling av dette vil da bli godskrevet tilbyder og Halsa kommune i like andeler.
  • Halsa kommune initierer detaljregulering av gang –og sykkelvei løsning mot feltet fra E39.
  • Tilbyder forpliktes til opparbeiding av boligfeltet iht vedtatt reguleringsplan og gjeldende detaljprosjektering. Opparbeidelsen kan gjennomføres i inntil tre trinn nærmere fastsatt av administrasjonen i en konkretisering av vilkår ved evt kontraktsinngåelse. Første trinn forutsettes påbegynt utbygging senest 1 år etter at gang- og sykkelveiløsning er opparbeidet
  • Overdragelsesomkostninger bæres av kjøper.
  • Halsa kommune skal ha opsjon på 2 tomter.

Merknader:

  • Kommunen baserer vilkåra på nødvendig hensyn til internasjonalt lovverk for regulering av direkte/ indirekte offentlig støtte.
  • Prisjustering av selvkost blir ikke lagt til grunn ved fastsetting av minstepris. Det samme gjelder kostnader til detaljprosjektering i forbindelse med anbudskonkurranse for opparbeidelse gjennomført i 2011.

Rguleringsplankart for Furukammen, planid: 20040003 (PDF, 354 kB)

Kontaktinformasjon

Rolf Sandvik
Enhetsleder
E-post
Mobil 480 35 311