Forslag til reguleringsplan for fritidsbebyggelse m.v. i Otnesbukta - Høring av planforslag

Kommunevåpenet for Halsa kommune - Klikk for stort bilde 

Reguleringsplan for bryggehus på Otnes er kommunens planutvalg (formannskapet), sak 38/19, vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn og sendt på høring i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10.

Planområdet omfatter eiendommene gnr 104, bnr 35, 36, 66 og 69 i Otnesbukta.

Hensikten med planen er blant annet å legge til rette for fritidsboliger på den tidligere fabrikktomta i Otnesbukta.

Planen viser blant annet fritidsbebyggelse, bolig, uthus/naust, kai, veger, parkering og område for småbåthavn.

Et eksemplar av dokumentasjonen ligger også utlagt på servicekontoret.

Merknader til reguleringsarbeidet sendes Halsa kommune, 6683 Vågland, e-post: post@halsa.kommune.no

Frist for å komme med merknader er 31. desember 2019