Bygging av ny E39 Betna - Stormyra

Som kjent er det bevilget midler, kroner 20 millioner, til oppstart av bygging av ny E39 fra Betna til Stormyra (Hemne kommune) i 2019.

I Nasjonal Transportplan 2018 - 2023 er det oppført 2,1 milliarder kroner til gjennomføring av anlegget. Anlegget skal betales fullt ut av staten, uten bompenger.

Det skal bygges tre nye delparseller mellom Betna og Stormyra, med totallengde på 26 km:

  • Betna - Valsøya
  • Leirvika - Rendalen
  • Staurset - Stormyra

De nye parsellene skal bygges med vegbredde på 9,0 meter med forsterket midtoppmerking (rumlefelt) på alle delparsellene. Forsterket midtoppmerking virker slik at når kjøretøy tangerer midtfeltet vil det oppstå vibrasjoner og støy i kjøretøyet og dette reduserer, ifølge studier utført av vegdirektoratet, risikoen for ulykker med hardt skadde og døde med om lag 60 %.

Midlene i 2019 vil gå med til forberedende arbeider; grunnerverv og supplerende grunnundersøkelser m.v. Detaljplanlegging av parsellene er i gang.

Vegvesenet vil i løpet av året etablere prosjektkontorer på Liabø, i egen brakkerigg med kontorplass/overnatting til om lag et dusin medarbeidere.

Det regnes med anleggsstart i 2020, hele anlegget skal avsluttes i 2023/2024.

Parsellene Leirvika - Renndalen og Staurset - Stormyra vil delvis foregå ved oppgradering av eksisterende veg, noe som vil føre til tidvise vegstenginger, men forsøkes lagt opp slik at en som trafikant ikke risikerer vegstenging både i Rendalen og på strekninga Vinjeøra - Staurset på samme tur. 

Grunnerverv gjennomføres av vegvesenet og vil omfatte flere elementer:

  • Grunn utenom dyrka mark
  • Skog
  • Dyrka mark
  • Bolighus
  • Fritidshus
  • Skogsveger og bruksordninger for disse i samarbeid med Jordskifteverket  

Alle eiere av grunn, boliger, fritidshus m.v. vil bli kontaktet av vegvesenet i forbindelse med erverv og erstatning.

Statens vegvesen vil ha åpent informasjonsmøte i kinoen i Halsahallen mandag 11. mars klokken 19:00, der alle som er interessert er velkomne.