Barnetråkkregistreringer gjort av elever i Halsa barne- og ungdomsskole

I forbindelse med utarbeiding av ny arealdel i kommuneplanen ble det gjennomført en barnetråkkregistrering på Halsa Barneskole i tidsrommet 17.-25. april 2018. Registreringene er et viktig ledd for medvirkning av barn i kommuneplanprosessen. 55 elever fra 3 klassetrinn deltok og samlet inn 543 punktregistreringer. Vi har laget en rapport som oppsummerer resultatet fra barnetråkkregistreringene. Vi har forsøkt å trekke ut noen gjennomgående trekk og presenterer disse med tall og temakart.

Se lysbildepresentasjon av de viktigste trekkene (10 sek pr. utsnitt)


På kommunens temakartportal kan du lese hele rapporten og studere alle resultatene nærmere i  webapp