Årsmelding Halsa Frivilligsentral 2018

Her kan du lese om aktivitetene ved Halsa Frivilligsentral for 2018
Klikk for stort bilde

ÅRSMELDING FOR HALSA FRIVILLIGSENTRAL 2018

Halsa Frivilligsentral sitt fjerde hele driftsår ligger i denne årsmelding. Det store mangfoldet av frivillig arbeid som legges ned i Halsa har fått en samlende arena, en koordinator og daglig leder som bidrar til å styrke frivillig arbeid i Halsa ennå mere.

Daglig leder ved Halsa Frivilligsentral Tove Karin Halse Lervik, har fungert i 100 % stilling hele året. Faste åpningstider hver dag 10-14. Kontorlokale, utstyrssentral og møteplass i Frivilligsentralen i det leide huset Villa Viungen. Leder i kultur og næring Ragnhild Tunheim er nærmeste leder.
Daglig leder er en del borte på grunn av politiske møter, derfor er det nødvendig med en tilkallingsvikar på Frivilligsentralen. Juanita Møkkelgård fungerer som vikar.

Organisasjonsform

Halsa frivilligsentral eies av Halsa kommune som har det juridiske ansvar, i tett samarbeid med frivillige lag og organisasjoner i kommunen.

 

Statlig tilskudd, økonomi og drift

Statlig tilskudd fra Kulturdepartementet(KUD) er i en overgangsfase, med en opptrapping frem mot 2021. Midlene fra KUD legges nå inn i kommunens ramme, men er beregnet til lønn for daglig leder for kommuner som har frivilligsentraler. Vi har ikke fått kompensert for vår stillingsøkning ved sentralen, da vi kom uheldig ut med vårt tidspunkt ved økning, og KUD vil ikke hensynta dette.

Halsa kommune mottok kr. 244.00,- i statlig tilskudd fra Kulturdepartementet for 50 % stilling daglig leder. Halsa kommune dekker inntil 772.705,- pr. år for å få til 100% stilling.

Kontinuitet, åpent hver dag, forutsigbarhet, behovet er der for at daglig tilgjengelighet på Frivilligsentralen er viktig.  Samtidig er de statlige overføringene endret med at overføringene fra Kulturdepartementet nå legges inn i kommunens rammeoverføringer. Rapportering til KUD er ikke lenger påkrevet, annet enn for nye sentraler som etableres og sentraler som legges ned.  Halsa frivilligsentral skal søke samarbeid med frivillige lag, foreninger og organisasjoner, samt offentlige og private instanser.

Vedtektene for Halsa frivilligsentral ble godkjent på Frivilligforum 07.05.14 og i Kommunestyremøte 19.06.14. Med endringer på Årsmøtet 18.04.16.

Vedtektene beskriver at styret skal bestå av 6 medlemmer, har i 2018 bestått av:

 

Faste styremedlemmer                                                                      Pers. vara

Leder: Solvår Skogen Sæterbø (kommunens rep.)                           Sverre Vullum
Nestleder: Svein Grødal (frivilligheten, Fjærlia velf.)                      Morten Betten
Medlem: Ragnhild Godal Tunheim (kommunens rep.)                    Trine K. Glåmen
Medlem: Johanne Valsø Lervik (eldrerådets rep.)                            Rolf Maridal
Medlem: Reidun  Foss Husby (frivilligheten, Halsakoret)               Ann Reidun Bøklepp
Medlem: Elina Alnader (ungdomsrådets rep.)                                  Synne Bævre

Daglig leder for Frivilligsentralen fungerer som sekretær.

Styret har i 2018 har avholdt 6 styremøter og behandlet 45 saker. Årsmøtet er Halsa Frivilligsentral sitt øverste organ og skal avholdes innen utgangen av april.

 

Formål  for Halsa Frivilligsentral

Halsa frivilligsentral har som formål å legge forholdene til rette for at frivillige lag, organisasjoner, grupper og enkeltpersoner kan yte en frivillig innsats i sitt nærmiljø.

Være et kontaktpunkt for og et bindeledd mellom folk og organisasjoner som ønsker å gjøre en frivillig innsats, og mennesker og organisasjoner som har behov for bistand i hele kommunen

Formidle frivillig hjelp og være en møteplass i nærmiljø og lokalsamfunn.

Være en idéutvikler, pådriver, og igangsetter av ulike aktiviteter i Frivilligsentralen.

Bidra til å ivareta ressurser hos enkeltmennesker og lokalsamfunn.

Virksomheten skal være et supplement til den offentlige virksomheten.

 

Halsa Frivilligsentral er med i nettverksgruppe for Frivilligsentraler i Nordmøre og Romsdal, hvor det er 4 møter i året. Det utveksles ideer, erfaringer, bygger nettverk og gir innspill til Norges Frivilligsentraler. Etter at regionsmøtene er lagt ned, ble det opprettet et nytt nettverk for hele fylket Møre og Romsdal i juni 2018. Vi er medlem i dette nettverket.

 

Styret er aktive og deltar på alle store arrangement. Styreleder deltok sammen med daglig leder på Landsmøte i Norges Frivilligsentraler i Oslo i april. De deltok også på Granbykonferansen i Selbu, en konferanse om mennesker på vandring og integrering i lokalsamfunnet.

 

Oversikt over de fleste aktiviteter i Frivilligsentralen sin regi:

 • Formidling om behov for frivillige som kan øvelseskjøre bil med flyktningene.
 • Kolonihagen på Liabø, oppstart i 2017. En familie plantet ut en del grønnsaker, med det ble dessverre ødelagt av rådyr og grevling. Derfor tok vi tak og satte opp gjerde rundt hagen i dugnad med frivillige fra Villa Viungen AS og Halsa næringsforening. Det ble satt poteter, som vi inviterte barnehagen og valgfagklassen Innsats for andre til å delta med potetopptaking. Hagelaget fra Hemne kom på besøk med blomstergave. Fikk bra avisoppslag med flotte bilder.
 • Møtested og frivillige lager vafler hver tirsdag, dette rullerer mellom mange frivillige. En viktig møteplass for disse, uttrykker de selv.
 • Koordinering av ordningen med Aktivitetsvenn i Halsa, sammen med kommunen og Nasjonalforeningen for folkehelsen.
 • Kurs for nye Aktivitetsvenner i samarbeid med Nasjonalforeningen for folkehelsen Halsa demensforening.
 • Mottak- formidling av utstyr, leker og klær til flyktningene og andre.
 • Holde kontakt og søke flere lokalfaddere og andre frivillige.
 • Bingovert ved Hips, søker fortsatt flere for å rullere på dette oppdraget.
 • Sommertreff for alle frivillige på Frivilligsentralen, med mat og innslag av Daglig Gleder med humor og oppmuntring.
 • Gressklipping, en til en-oppdrag.
 • Frivilligfesten 2018 – med prisdryss og sceneinnslag.
 • Deltakelse med organisering av strandrydding sammen med teknisk i kommunen, arrangement med samling for frivillige lag og næringslivet med planlegging av strandrydding, sammen med drift og næring i kommunen.
 • Skaffet gratis ved til Villa Viungen vinteren 2018.
 • Vedarbeid som aktivitet ved Villa Viungen. Frivillige saget ned trær på Liabø for videre arbeid til ved som aktivitet ved Frivilligsentralen.
 • Prosjekt VirVelVinn: Fylkeskommunal støtte til 3-årig integreringsprosjekt.
 • Arrangerte huskonsert med Anders Jektvik i juni. Dette i samarbeid med den kulturelle spaserstokk. Veldig godt mottatt med 50 betalende. Villa Viungen var også med på dette arrangement, med åpen pub i kjelleren. Lageret kafe stod for skjenkeløyve.
 • Frivilligsentralen har i hele 2018 hatt ansvar for servering av skolelunsj til ca.85 skolebarn og lærere, hver dag. Med henting av mat på sykehjems-kjøkkenet, sette ut på bord, rydde og være til stede, for så til slutt levere det som er igjen på kjøkkenet. 13 frivillige har nå politiattest og rullerer på denne oppgaven. De er alltid to stykker og bruker 1,5-2 timer hver dag på jobben. Samarbeidsmøter og evalueringsmøter.
 • TV- aksjon, som i 2018 gikk til Kirkens bymisjon, planlegging, gjennomføring og evaluering.
 • Drifte og holde orden med utstyrssentralen- gratis utlån av ski, skøyter, sykler og redningsvester. Siste innkjøp av midler fra OlavThon stiftelse hvor vi fikk 30.000,- til turutstyr i 2018. Vi fikk kjøpt inn turutstyr som ryggsekk, thermoser, sitteunderlag, liggeunderlag og bålpanne rett etter nyttår 2019.
 • Hagefest og kunstutstilling i Villa Viungen, juli måned. Ungdommer og eldre var engasjert og inkludert. I samarbeid med Villa viungen, ungdomsråd og Halsa kunstlag.
 • Gledesspredere i sommerjobb ved Frivilligsentralen, 6 ungdommer fordelt over 5 uker. De var aktive rundt om på Liabøområde, og spredte glede og positivitet til mange. Fast innslag på sykehjemmet hver dag, på de ulike avdelinger. De holdt frivilligsentralen åpen hele sommeren. De arrangerte også loppemarked.
 • Klesbyttedag og utstyrsbyttedag ble arrangert i 2018.
 • Henting, kjøring og omfordeling av møbler til bruk for flyktningene.
 • Flyttehjelp til andre innenfor flyktningetjenesten og andre som trenger hjelp.
 • Samarbeid med Halsa ungdomsråd om ulike aktiviteter og arrangement, som åpent ungdomsrom, julegaveaksjon m.m.
 • En ny valgfagklasse på 14 elever, med Innsats for andre, tok del i Frivilligsentralens arbeid skoleåret 2018/19.
 • Samarbeidsavtale Hips-beboere om aktiviserings-tilbud.
 • Aktivisering NAV- brukere som er på aktivitseringsplikt. Har hatt en person en dag innom hver uke bortimot ca. halve året. I tillegg enkeltavtaler på oppdrag.
 • Advent i Villa Viungen med galleri, salg og julegrantenning første søndag i advent.
 • Holde kontakt og motivere frivillige lag og organisasjoner om bruk av Tilskuddsportalen. Har selv søkt midler gjennom Tilskuddsportalen og mottatt til sammen 30.000,- i 2018 i tillegg til Fylkeskommuneale midler i prosjekt VirVelVinn. Samt støtte fra Svorka.
 • Har hatt ett møte med FrivilligForum i 2018, hvor alle frivillige lag og organisasjoner og andre frivillige ble invitert.
 • Høsten fokusert vi på Allemed- dugnad med lag og foreninger. Vi fikk skrevet avtale med rådmann Anita Ø. Oterholm vedrørende Allemed og at kommunen vil arbeide med felles dugnad for å bidra til gjennom økt bevissthet og handlingskompetanse i arbeid med inkludering av barn og unge. Resulterte blant annet et Fritidsstipend i Halsa kommune på 20.000,-.
 • Arbeider for en aktiv nettside og facebookside.
 • Deltakelse på nettverksmøter og andre samarbeidsmøter ved behov, som felles søknad til BufDir om tilskudd til kultur og opplevelsestur for barn og unge i lavinntektsfamilier, sammen med flyktningetjenesten og skolen.
 • Deltakelse på Kulturminnedagene sammen med Hemne på Vinjeøra.
 • Bidra til et åpent og inkluderende hus som Frivilligsentralen skal være, med varme i ovnen og kaffe på kanna, med fokus på «møte mellom mennesker»
 • Det har vært flere babytreff på Frivilligsentralen høsten 2018.
 • Internasjonalt kvinnetreff og kvinnefest, samt internasjonal mat.
 • Mini julemarked på Liatun sammen med en privat aktør/initiativ.
 • Tok i 2018 over som sekretær for Halsa idrettsråd, hvor det ble avholdt 6 møter.
 • Tok i 2018 over som leder for Omsorgsberedskapsgruppen i Halsa, et samarbeid mellom Halsa kommune og de to Sanitetsforeningene i Halsa. Det ble avholdt ett møte med ordfører, rådmann og ledere i sanitetsforeningene, tre møter i styret/arbeidsgruppe og ett stormøte for all 40 frivillige i omsorgsberedskapsgruppen.

Samarbeidspartnere og integreringsprosjekt VirVelVinn   
                                                  

Daglig leder har fortsatt samarbeidsavtale med Hips, som går ut på aktivisering av aktuelle beboere.. Det følger ingen økonomiske forpliktelser med. Det har vært lite benyttet, men litt arbeid med ved har det vært. NAV- Halsa har også behov for aktivisering for noen av sine brukere, og har i 2018 hatt 3 henvendelser fra NAV hvorav 2 ble satt i aktivitet. Avtalene innebærer individuelle avtaler med ulik mengde aktivitetstimer pr. uke. Aktivitetene må følges opp av daglig leder, og det er svært individuelt hvor kapasitet på å arbeide på egen hånd hos den enkelte. I tillegg har gjennom året hatt tre flyktninger som har hatt intropraksisplass ved Frivilligsentralen. Varierende timetall mellom 2-6 timer hver uke.

Daglig leder for Halsa Frivilligsentral er prosjektleder i arbeidsgruppen for integreringsprosjektet VirVelVinn. Det avlegges ca. ett møte hver måned i gruppen, med fokus på de 6 delmålene i det nyskapende integreringsprosjektet. Gruppen var på en studietur på Smøla høsten 2018, for å høre deres erfaringer med hvordan hjelpe flyktningene i hverdagen med integrering i samfunnet, frivillige organisasjoner, praktiske utfordringer som skyss, skole, språkopplæring og ut i jobb.

Skolelunsj:

Det frivillige arbeidet med skolelunsjen utgjør hver skoleuke ca. 20 timer, det tilsvarer 50 % stilling og genererer igjen til en verdiskaping i kroner på ca. 350.000 pr. år De frivillige kjører da i tillegg til og fra Liabø, med privat bil uten kompensasjon. Vi har 13 frivillige damer og en mann som deler på jobben, hvor daglig leder lager en turnus for en uke av gangen. De bidrar i tillegg til servering, til sunne matvalg og kildesortering av plast, papp og matavfall på skolen. Blant annet koker de frivillige havregrøt en dag pr. uke. Yoghurt med frø en dag pr. uke. Her er bilder fra matbordet på skolelunsj.

      

Beliggenhet og lokaliteter

Halsa Frivilligsentral er leietaker hos Villa Viungen AS. Intensjonen for Villa Viungen AS er å fylle huset med aktivitet, lys i vinduene etter stengetid, møteplass for ulike grupper i kommunen, kaffebar, utstillinger osv. Og selvfølgelig plass til Frivilligsentralen og en utstyrssentral. Det er svært nødvendig med møteplass for en frivilligsentral. Den må være lett å låne/leie/betjene, lett tilgjengelig og universelt utformet.

I tillegg til Frivilligsentralen har Halsa Næringsforening kontorlokaler til sin daglig leder. Dette gir mere liv i huset, godt samarbeid og gode synergier.

Halsa ungdomsråd disponerer et eget rom i andre etasje, dette rommet ble ferdig oppusset og nye møbler ble skaffet i forbindelse med ungdomsprosjektet som fikk støtte fra fylkeskommunen i 2017. Halsa ble også kåret til årets ungdomskommune i Møre og Romsdal i 2017. Det ble blant annet grunngitt med deres store aktivitet, involvering i planprosesser og integreringsarbeid på mange hold. Besøket innom Frivilligsentralen og aktiviteten steg betraktelig etter at vi kom inn i eget hus.

  

Sluttord

Halsa Frivilligsentral sitt fjerde hele år har vært en spennende ferd for utvikling av sentralen, for å få ut tilstrekkelig informasjon til innbyggerne, koordinert og få etablert nye aktiviteter. Dette tar tid, men mye positive tilbakemeldinger og respons på at Frivilligsentralen nå er på plass tyder på at behovet er stort. Besøket på Frivilligsentralen etter at den ble stasjonert i Villa Viungen har økt betydelig, og tilbakemeldingene er at det er lavere terskel for å gå inn i huset enn på kommunehuset. Det er nesten bare positive svar å få, når det spørres om å stille på et oppdrag, og det er virkelig bra. Frivilligsentralen har tydeliggjort sin rolle i Halsasamfunnet, er blitt tatt godt imot blant innbyggerne og de som jobber med frivillig arbeid. Sommeren 2018 hadde vi åpent hele sommeren ved hjelp av sommerjobb for ungdom/gledesspredere og jobbmatch gjennom VirVelVinn-prosjektet. Det tenkes stadig nytt, for god utvikling og bruk av Frivilligsentralen i Halsa. Vi blir lagt merke til gjennom media av nærliggende kommuner. Som blant annet viser seg i studieturer til Frivilligsentralen i Halsa fra andre kommuner.

Vedtatt i Årsmøte for Halsa Frivilligsentral 10.04.19