Kommune-TV - Følg dagens kommunestyremøte direkte fra kl.15:00

Sendingen vil også være tilgjengelig som opptak i ettertid.  

Kommune-TV

Det er nå åpent for besøkende igjen

En bredt sammensatt arbeidsgruppe har arbeidet med planer for utvikling av Liabøparken, fint beliggende midt i kommunesenteret på Liabøen. Tiltaket er en oppfølging av tidligere LUK-prosjekt i kommunen. 

Halsa kommune er i gang med planlegging av svømmehall. I den forbindelse skal det være åpent møte der du kan komme med innspill og forslag. 

Det er nå mulig å søke i ordningen "Sommerjobb for ungdom".

Det er vår, det blir VårBrus!

Den årlige VårBrus-konserten settes tradisjon tro sammen av en rekke lokale aktører, samt en profesjonell musiker.

Halsa kommune planlegger å søke om statlig tilskudd til videre utbygging av bredbånd i kommunen og trenger gode innspill.

Strekningen fra Bårdset til Korsnesset har i følge Nasjonal kommunikasjonsmyndighet ikke grunnleggende bredbåndsdekning i dag.

Vi fikk tilskudd i 2017 til utbygging av Strand – Taknes. Området skal legges ut for anbud med det første.

Overbetjent Helge Berg er Halsa kommune sin politikontakt. Han utgjør sammen med ordfører Ola Rognskog og rådmann Anita Ørsal Oterholm vårt nyoppretta politiråd. Ordføreren er leder. Både politikontakten og politirådet har som fremste formål å styrke kontakten og dialogen mellom politiet og kommunen, og i fellesskap jobbe med forebygging.

Innen 1. juli 2018 skal alle vannforsyningssystem være registrert hos Mattilsynet. Dette gjelder også de som er små, for eksempel en brønn som forsyner to hus med drikkevann. Mer informasjon, og lenke til registreringsskjemaet, finnes på mattilsynet.no.

NVE varsler om økt snøskredfare i Møre og Romsdal/Trollheimen fra mandag av. Faregrad 4 betyr stor fare for snøskred og oppfordrer folk til å ferdes med stor varsomhet i skredutsatt terreng nå inn mot påske.

Les hele varselet på http://www.varsom.no/snoskredvarsling/