Oppdatert informasjon: Brudd på kommunal hovedvannledning!

Brudd på ledningsanlegget er reparert, men det anbefales å koke vannet. 
Klikk for stort bilde

Oppdatering 22. mars 

Vannprøver tatt ut på Enge, Hendset og på Valsøya den 18. mars var fine. Kommunen vil  likevel ta ut en ny prøveserie  mandag den 25. mars.

Inntil vi er helt sikre på resultatet vil kommunen fortsatt  anbefale koking av drikkevannet, særlig for sårbare abonnenter.

Ved spørsmål kontakt Drifts- og næringsavdelinga ved Lars Wiik, tlf.  906 62 988

 

15.mars

Bruddet på ledningsanlegget  er reparert, men det er problemer å få stabil vanntilførsel til pumpene på Otnes, sannsynligvis pga. luftlommer i røranlegget. Vannet vil nå dessverre være misfarget og hvitt pga. luftbobler.

Kommunen anbefaler koking av drikkevannet fra Henna- til Hjeldnes inntil prøver kan analyseres av vannforsyningen. 

Ved spørsmål kontakt Drifts- og næringsavdelingen ved Lars Wiik, tlf. 715 59 600  eller  906 62 988. Oppdateringer vil komme fortløpende til berørte, samt på kommunens hjemmeside og facebook. 

Kulturhistorie


Halsa kommune er i gang med arbeid med kulturarvplan. Det er mål om at alle kommuner i landet skal utarbeide en slik plan for å bedre være i stand til å forvalte, formidle, verne og skape nye muligheter med utgangspunkt i kulturarven.

Møtene i partssammensatt utvalg og Fellesnemnda med møtested Hemne, den 27. november, er avlyst. 

I samarbeid med Veglo AS arrangerer NIR innsamling av farlig avfall fra husholdningene. Dette innbefatter blant annet spillolje, malingsrester, batterier, plantevernmidler, løsemidler m.m., samt elektrisk og elektronisk avfall fra husholdning. 

Er du en av dem som ikke riktig vet hvor eiendomsgrensene dine går? Eller har du mistanke om at grensene på kartet er feil? Har du en eiendom som aldri har blitt oppmålt, men som kanskje er beskrevet i en skylddeling den gang tomta ble fradelt. Dette gjelder eiendommer som ligger i kartet med fiktive grenser eller som en sirkeleiendom.

 

På grunn av mistanke om skrantesjuke hos en hjort felt under jakt i Gjemnes kommune ønsker myndighetene nå økt prøvetaking i området. Norsk institutt for naturforskning (NINA) har ansvaret for å legge til rette for prøveinnsamling fra jakt i det nasjonale kartleggingsprogrammet for skrantesjuke. Denne kartleggingen er et samarbeid mellom Miljødirektoratet, Mattilsynet, Veterinærinstituttet (VI) og NINA.

Fra i morgen, fredag 27. oktober, utvider biblioteket åpningstiden med 2 timer.

  • Sykepleier 100 % stilling (eller annen relevant høgskoleutdanning). Det er ønskelig med kompetanse eller erfaring fra arbeid med psykisk helse/rus
     
  • Helgestilling 14 %
     
  • Tilkallingsvakter
John Ole Aspli

Halsa formannskap vedtok 3.oktober å tilby John Ole Aspli fra Rindal stillingen som ny kommunalsjef.

Gapahuken i Betna

 

Lag og organisasjoner kan søke om spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet.

Søknader om forhåndsgodkjenning av prosjekter og anlegg som faller inn under ordinær spillemiddelordning har frist 15. oktober 2017.

Søknad om tilskudd til idretts-, nærmiljø-, friluftsanlegg fremmes elektronisk på siden www.idrettsanlegg.no .

Alle som søker spillemidler plikter å gjøre seg kjent med "Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet".


Kontakt Halsa kommune ved eventuelle spørsmål.

Rådgiver næring og kultur