Varsel om mindre reguleringsendring E39 Stokkjølen-Renndalen

Reguleringsendringen skal sikre anleggsgjennomføringen og øke trafikksikkerheten og framkommeligheten på strekninga i anleggstida. 

Varsling/innspill

Berørte parter er tilskrevet av Statens vegvesen med den informasjonen som ligger på kommunens hjemmeside.

Frist for å komme med innspill er 8. november 2019