Plan- og designkonkurranse

Juryen har kåra prosjektet LIABØSENTRALEN til vinner i plan- og designkonkurransen. Vi gratulerer edit/atelier as som har levert prosjektet.

Her er juryen sin begrunnelse: Juryrapport (PDF, 4 MB)

Forslaga som kom inn i plan- og designkonkurransen:

Vi har fått inn 4 forslag til løsning i plan og designkonkurransen. Prosjektene er lista under (i tilfeldig rekkefølge) med tilhørende filer.
 
Prosjekt 1, BRUKET

Prosjekt 4, LIABØSENTRALEN
 
 
 
 
Følgende dokumenter utgjør konkurransegrunnlaget i plan- og designkonkurransen:
 

NB! VA-plottet (over) viser ikke eksakt VA-nett, eller komplett VA-nett. Vi forventer heller ikke at det blir tatt hensyn til VA-nettet ved utarbeiding av Prosjekt.

 

Under finner du spørsmål vi har fått fra interessenter til konkurransen, og våre tilhørende svar:

Spørsmål 1: Vår forespørsel omhandler Halsa Kommune sitt offentlige anbud titulert som Plan- og designkonkurranse for Liabøparken. Vi viser til at i deres Konkurransegrunnlag inneholder den følgende formuleringen under underoverskriften "Kvalifikasjonskrav"

Deltaker må dokumentere at firmaet har gjennomføringsevne og legge ved CV på personer som er tenkt knyttet til prosjektet dersom firmaet får i oppdrag å prosjektere elementene som inngår i konkurransen, og innhente priser på opparbeiding av Konstruksjonene. 

For oss var det litt uklart hvordan oppfyllelse av dette kvalifikasjonskravet skulle oppfylles. Kunne dere gitt oss mer utfyllende informasjon om hvordan dere ser for dere at det nevnte kvalifikasjonskravet skal oppfylles? Er det eventuelt mulig å få en forhåndsvurdering av dette dersom vi sender over dokumentasjon?

Oppdragsgiver sitt svar: Intensjonen med kravet er å få dokumentasjon på at Deltakerne kan detaljprosjektere Prosjektet og levere konkurransegrunnlag (til annonsering på Doffin) dersom de vinner konkurransen.

I konkurransegrunnlaget åpner vi opp for at Deltakere uten arkitektutdannelse og/eller dokumentert erfaring med å detaljprosjektere kan leverer Prosjekt. -Derfor ber vi om dokumentasjon på at Deltakerene har erfaring, -eventuelt at Deltakerene har avtale med firma som kan vere ansvarlig prosjekterende.

Liabøparken har "avgrensa" omfang, og konstruksjonene trenger ikke nødvendigvis å vere så kompliserte. Et etablert arkitektfirma/konsulentfirma med mange referanseprosjekt kan vise til tidligere erfaring, og legge ved CV på sentrale personer personer som skal knyttes til prosjekteringen. Et firma med lite erfaring må legge ved eventuell liste med referanser, og uansett CV på personer som har kompetanse til å detaljprosjektere parken, og å levere konkurransegrunnlaget på Doffin. 

Deltakere som ønsker en vurdering på forhånd, kan sende dokumentasjon til ase.bergset@halsa.kommune.no

Spørsmål 2: Vi har fått spørsmål om konkurranseformen. Plan- og designkonkurransen er åpen, og det blir ikkje gjennomført prekvalifiseringsprosess.

Videre er det stilt spørsmål om hvordan vi tenker at juryen skal kunne stille spørsmål til Deltakerene i og med anonymiserte Prosjekt.

Oppdragsgiver sitt svar: Juryen sine eventuelle spørsmål til Deltakerene, -og svara fra Deltakerene, vil bli formidlet gjennom konkurransefunksjonær, og all kommunikasjon vil derfor vere anonym.

Spørsmål 3: Vi har fått spørsmål om vektorisert kartgrunnlag og ortofoto/flyfoto over parken-området. Dette kan kjøpes på www.infoland.no

Oppdragsgiver sitt svar: Vi vil legge ut fil(er) med kommunal infrastruktur og el-ledninger på https://www.halsa.kommune.no/kunngjoringer-horinger/plan-og-designkonkurranse.7477.aspx snarlig, -trolig 25.04.2018

Spørsmål 4: Vi har fått tilbakemelding om at det er vanskelig å kontakte oss (med spørsmål) via Doffin. Alle spørsmål kan sendes til ase.bergset@halsa.kommune.no

Oppdragsgiver sitt svar: Spørsmål vi får inn, vil bli kunngjort her, og svart på her (og på Doffin).

Spørsmål 5: (om leveranse av Prosjekt) Det står skisser nevnt i materialet. Hvilket format vil dere ha materialet på, A3 eller A1? 

Oppdragsgiver sitt svar: I konkurransegrunnlaget/kap 2.1 (Tegninger og visualisering) etterspør vi skisser ca 1:100 for romløsninger og fasader, og skissert situasjonsplan ca 1:500. Vi har ikke preferanser for størrelsen på arkene.

Spørsmål 6: (Om leveranse av Prosjekt) Cd står nemnt, -er det ok med USB? 

Svar: USB er også OK

Speørsmål 7: Er det begrensninger på omfang av levert materiale. Antall plansjer etc?

Svar: Vi setter ingen begrensninger på omfanget av levert materiale.

Spørsmål 8: Er det OK å poststemple innen leveringsfristen? Eventuelt levere via e-post?

Svar: Forsendelsen må være kommet frem/levert til Oppdragsgiver innen fristen (04.06.2018 kl. 12). I konkurransegrunnlaget står det at Prosjekt skal leveres på papirkopi (/plansjer) OG på CD. Vi godkjenner også minnepenn som alternativ til CD.

Vi gjør også oppmerksom på at oversikt over vann og avløpsnettet i området er lagt ut på lenke over.