Økonomiplan 2019 – 2022

I samsvar med kommunelovens § 45 legges formannskapets innstilling til økonomiplan for perioden 2019 – 2022 ut til ettersyn før behandling i kommunestyret.

Økonomiplanen har fire års perspektiv med årsbudsjett 2019 som første år. Økonomiplanen rulleres årlig.

 

Årsbudsjettet er kommunens bevilgningsdokument for neste år. Dette innebærer at vedtatt budsjett angir rammene kommunestyret har bevilget til kommunens virksomhet kommende år.

 

Budsjettrammene er bindende for enhetene.

 

Kommunestyret i Halsa behandler og vedtar endelig budsjett/økonomiplan 13. des.