Kommunens trafikksikkerhetsplan - offentlig høring.

NB! Fristen for å komme med innspill til høringsversjonen er utsatt til 22.01.19.

Planen fokuserer på å få etablert mulige traseer for myke trafikanter i hele kommunen. Planen viser fremtidige gang- og sykkelveger på strekker der gående og syklende vanskelig kan ferdes i dag. En realisering av planen vil bidra til økt fysisk aktivitet i befolkningen, og redusert bilbruk. Trafikksikkerhetsplanen lister også løsninger på andre kjente problem relatert til trafikksikkerhet, -mellom annet for skolebarn.

Plandokument:

Innspill til høringsutkastet kan sendes til:

Halsa kommune, Glåmsmyrvegen 23, 6683 Vågland

eller e-post:

postmottak@halsa.kommune.no

Frist til å komme med innspill settes til 10. januar 2019 22.01.2019