Høring, forskrift om feie- og tilsynsgebyr

Halsa kommune legger med dette forslag til ny forskrift om feie- og tilsynsgebyr ut på høring. Frist for innsending av uttalelser er satt til 20. mars 2019.

Forslag til ny forskrift kan du lese her (PDF, 198 kB).

Bakgrunn:
Kommuners adgang til å kreve inn feie- og tilsynsgebyr er hjemlet i lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven). Rammene for kommuners feie- og tilsynsgebyr skal fastsettes i lokal kommunal forskrift.
Forskrift om brannforebygging fastsetter de overordnede rammene for feiing og feietilsyn. Denne trådde i kraft 1. januar 2016. Forskriften erstatter tidligere sentral forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn fra 2002.
Den nye sentrale forskriften innebærer at feiing og tilsyn av byggverk skal gjennomføres etter behov. Byggverk inkluderer også fritidsboliger. Tidligere var det eier av fritidsbolig som var ansvarlig for at nødvendig feiing og tilsyn ble utført. Fra 2016 er dette kommunens ansvar.

Gjeldende praksis:
Feie- og tilsynsgebyrer skal følge selvkostprinsippet, det vil si at kommunens kostnader med å frembringe tjenestene skal dekkes inn gjennom de gebyrene som abonnentene betaler. Kommunen har ikke anledning til å tjene penger på tjenestene. Over- eller underskudd i det enkelte år skal henholdsvis avsettes til eller trekkes fra bundne driftsfond. Avsatt overskudd fra det enkelte år tilbakeføres til abonnentene i form av lavere årsgebyrer i løpet av en femårsperiode. Tilsvarende vil fremførbare underskudd dekkes inn over årsgebyret i løpet av en femårsperiode. Feie- og tilsynsgebyrene skal ikke brukes til å finansiere andre deler av kommuneforvaltningen.
Gebyrene i gjeldende gebyrregulativ er beregnet per pipeløp. I 2018 er gebyret for feiing og tilsyn per pipe på kr 518,- for feiing hvert andre år.

Forslag til ny forskrift for feie- og tilsynsgebyr
I forslaget til ny forskrift foreslås det at eier av byggverk med ett eller flere fyringsanlegg skal betale et årlig gebyr for feie- og tilsynstjenesten, uavhengig av om fyringsanlegg er i regelmessig bruk eller ikke. For å få fritak fra gebyrplikt må fyringsanlegget fysisk adskilles røykkanalen slik at bruk ikke lengre er mulig.
Det er kommunestyret som årlig fastsetter gebyrene og satsene fremkommer av gebyrregulativet. Et årlig gebyr og ikke at faktisk utført feiing eller tilsyn utløser gebyr, sikrer en forutsigbar årlig inntekt til kommunen og redusert følsomhet for gebyrsvingninger som følge av varierende selvkostresultat.
Gebyret fastsettes etter antall røykkanaler tilknyttet eiendommen og skal dekke kommunens utgifter til både feiing og tilsyn av fyringsanlegg. Beregningsmetoden for antall gebyr per eiendom er valgt videreført fra gjeldende regulativ. Dette sikrer en enkel oppdatering av grunnlag for feie- og tilsynsgebyr per eiendom i faktureringssystem. Valg av andre metoder, for eksempel gebyr per fyringsanlegg, vil medføre en kartlegging av alle eiendommer i Hemne kommune.
Det vil kunne påløpe engangskostnader knyttet til risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) når kommunene nå er gjort ansvarlig for feiing og tilsyn av fyringsanlegg i fritidsboliger. Tidligere måtte eiere av fritidsboliger selv bestille feiing eller tilsyn.
Dersom en eier ikke er tilstede, eller forholdene ikke er lagt til rette for forsvarlig feiing, så medfører det at feier ens ærend må tilbake til vedkommende eiendom. Dette er en betydelig tidstyv og et særskilt gebyr knyttet til bomturer er foreslått som et virkemiddel for å redusere omfanget av dette.
Gebyret for bomtur, i forskriften kalt «særskilt gebyr», må være knyttet til gjennomsnittlige faktiske kostnader til merarbeidet. Gebyret kan ikke inneholde et element av straff. Gebyret kan forsøksvis settes til 2 ganger årsgebyret, tilsvarende kostnaden for ca. to timers arbeidstid, herunder reisevei tur/retur.
Det skal varsles for om feiing/tilsyn i god tid, og det anledning for eier å be om utsettelse. Det er i forskriften forutsatt at varsel om feiing/tilsyn og fristen for å melde om utsettelse av feiing eller tilsyn fastsettes i gebyrregulativet. Dette gjør det enkelt å regulere fristen dersom det er behov for dette.
Det er på nåværende tidspunkt ikke foretatt en ROS-analyse for fritidsboliger og dermed er behov, hyppighet og kostnad foreløpig ikke avdekket. Dersom analysen viser at kostnaden er tilnærmet lik kostnaden for øvrige eiendommer, kan gebyret for fritidsboliger settes lik gebyret for øvrige eiendommer.
Det er intensjonen at den nye forskriften for Halsa kommune kan anvendes fra 2019. Forskriften må i forkant av dette på høring og vil måtte vedtas av kommunestyret.

Arbeidsgruppen:
Forslag til ny forskrift for feiing og tilsyn er utarbeidet av Teknisk, landbruk, miljø i Halsa kommune. EnviDan Momentum AS har vært sparringspartner.
Målsetningen med arbeidet har vært å lage en forskrift som er rettferdig, tydelig og fleksibel. Rettferdig: Gebyrene skal gjenspeile de ulike brukergruppenes kostnadsnivå på best mulig måte. Tydelig: Forskriften skal være lett å lese og håndheve med klart og forståelig språk uten uklare eller vanskelige formuleringer. Fleksibel: Forskriften henviser til årlige kommunestyrevedtak for gebyrenes størrelse, frister for varsling samt eventuell differensiering av gebyr.

 

Høringssvar kan sendes til Halsa kommune på epost eller ordinær post innen 20.03.2019.

Halsa kommune
Glåmsmyrvegen 23,

6683 Vågland

epost: post@halsa.kommune.no