KPA er ein overordna arealplan, som viser "bruk og vern" av alt landareal i kommunen. Politikarane i Halsa har bestemt at hovudmåla med denne KPA`en er:

  • finne attraktive næringsareal som kan medføre nyetableringar og fleire arbeidsplassar i Halsa
  • styrke Liabøen som kommunesenter
  • vise arealendringar som styrkar fordelar, og reduserer ulemper ved omlegging av E39
  • vurdere behovet for nye areal til attraktive tomter

Halsa kommune legger Formannskapets innstilling til budsjett/økonomiplan 2018-2021 til offentlig ettersyn.