trøa

Vedlagt ligger forslag til 2 nye vegnavn i Halsa og endring av 4 gatenavn som har navn delvis helt likt navn i Hemne. Disse 4 må endres på grunn av sammenslåing til ny kommune Heim.

 

Rendal tømmerkai

Halsa formannskap, kommunens planutvalg, har i sak 16/19 vedtatt å legge forslag til reguleringsplan for Rendalen tømmerkai ut til ettersyn/høring. Høringsfrist er satt til 11. juni 2019.

Kommunestyret i Halsa har i sak 13/19, den 25.04.2019 vedteke å legge kommuneplanen sin arealdel ut på høyring og offentleg ettersyn (§11-14 i plan og bygningslova).

Dett er 2. gongs høyring av planen, og endringane i plandokumenta er omtalte i dokumentet "Oversikt over innspel etter 1. gongs høyring, og vurderinga av dei" (sjå under).

Kommunestyret fatta vedtak om at "Kartlegging og verdisetting av friluftsområde" ikkje skal inngå i plandokumenta.

Halsa kommune legger med dette forslag til ny forskrift om feie- og tilsynsgebyr ut på høring. Frist for innsending av uttalelser er satt til 20. mars 2019.

Forslag til ny forskrift kan du lese her (PDF, 198 kB).

I samsvar med kommunelovens § 45 legges formannskapets innstilling til økonomiplan for perioden 2019 – 2022 ut til ettersyn før behandling i kommunestyret.