Halsa kommune legger med dette forslag til ny forskrift om feie- og tilsynsgebyr ut på høring. Frist for innsending av uttalelser er satt til 20. mars 2019.

Forslag til ny forskrift kan du lese her (PDF, 198 kB).

I samsvar med kommunelovens § 45 legges formannskapets innstilling til økonomiplan for perioden 2019 – 2022 ut til ettersyn før behandling i kommunestyret.

Rendal tømmerkai

Kommunestyret har i sak 9/18 vedtatt å starte arbeidet med «Reguleringsplan Rendal tømmerkai». I medhold av Plan- og bygningsloven § 12-8 kunngjøres med dette oppstart av planarbeidet.

Sjøområdeplan 1

I medhold av plan- og bygningsloven §§ 9-3 og 11-15 har Halsa kommunestyre i møte 14.06.2018 i sak 25/18, vedtatt interkommunal kommunedelplan for sjøområdene på Nordmøre for sitt område.

Vedtak av kommunedelplan kan ikke påklages. 


 

NB! Fristen for å komme med innspill til høringsversjonen er utsatt til 22.01.19.

Planen fokuserer på å få etablert mulige traseer for myke trafikanter i hele kommunen. Planen viser fremtidige gang- og sykkelveger på strekker der gående og syklende vanskelig kan ferdes i dag. En realisering av planen vil bidra til økt fysisk aktivitet i befolkningen, og redusert bilbruk. Trafikksikkerhetsplanen lister også løsninger på andre kjente problem relatert til trafikksikkerhet, -mellom annet for skolebarn.

Privat detaljregulering for gnr. 104, bnr 35, 36, 66 og 69; Bryggehus på Otnes.

Juryen har kåra prosjektet LIABØSENTRALEN til vinner i plan- og designkonkurransen. Vi gratulerer edit/atelier as som har levert prosjektet.

Her er juryen sin begrunnelse: Juryrapport (PDF, 4 MB)