Beredskap og samfunnssikkerhet

Kommunen har et generelt ansvar for befolkningen i en krisesituasjon og skal, med sine
ressurser, bistå andre myndigheter der det er naturlig og hensiktsmessig.
Administrasjonen har hovedansvar for koordineringen av kommunens beredskapsarbeid.

Oversikt over ansvarsforhold i en akutt krisesituasjon
Oversikt over ansvarsforhold i en akutt krisesituasjon
EtatAnsvar 
Politiet 112Operativ ledelse- organisere/lede og koordinere den samlede innsats på skade-/hendelsesstedet. Iverksette tiltak for å avverge fare og begrense skade, herunder varsling/informasjon, evakuering og orden, etterretning og etterforskning
Brannvesenet 110Primær innsatsstyrke for redning og brannbekjempelse
AMK 113Akutt medisinsk hjelp ved uhell/ulykker der personer er skadd
AmbulansetjenestenAkuttmedisinsk behandling. Transport til lege/sykehus
SivilforsvaretBistår politiet, brannvesenet og helsevesenet og eventuelt den kommunale kriseledelsen med personell og utstyr etter behov
Frivillige organisasjonerBistår operativ ledelse og den kommunale kriseledelsen ved behov
Kommunens kriseledelseI nødvendig grad støtte den operative ledelse. Ivareta avledede behov og konsekvenser av hendelsen. Lede det kommunale kriseapparatet
FylkeslegenBistå kriseledelsen med faglige råd ved behov
Svorka Energi ASVed strømbrudd - klargjøre årsaker og gjenopprette strømforsyning
FylkesmannenVed behov - etablere krisestab. Bistå med faglige råd
Interkommunal beredskap mot akutt forurensningOperativ ledelse ved ulykker med akutt forurensning (hendelser større enn skadevolder eller Halsa kommune kan håndtere selv)
NabokommunerBistår alle etater og kommunens kriseledelse etter behov
Planverk
Planverk
PlanBeskrivelse 
Plan for kriseledelsen i Halsa kommuneGir opplysninger om hvem som utgjør kommunens kriseledelse og deres ansvar, roller og fullmakter
Varslingsliste over aktuelle aktører som har en rolle i kommunens kriseledelse
Ressursoversikt over egne og andre ressurser som kan nyttes i en krisesituasjon
Evakueringsplaner og plan for befolkningsvarsling
Plan for helse- og sosial beredskapBeskrivelse av oppgavene til psykososialt kriseteam, som skal støtte og følge opp mennesker som har vært utsatt for store følelsesmessige påkjenninger i forbindelse med alvorlige og tragiske hendelser
SmittevernplanPlan for å verne befolkningen mot smitte, bekjempe alvorlige smittsomme sykdommer, forebygge spredning av smittsomme sykdommer og opprettholde en beredskap som kan håndtere utbrudd av epidemier og smittsomme sykdommer
Beredskapsplan mot akutt forurensningPlanen i forbindelse med forurensning som har betydning, forurensning som inntrer plutselig eller som ikke er tillat i medhold av lov.
Plan for informasjonsberedskapIntern plan for å sikre at riktig og viktig informasjon når ut til de som har behov for det
ROS-analyseRisiko- og sårbarhetsanalyse er en systematisk framgangsmåte for å identifisere hendelser som kan skje og å vurdere risiko og sårbarhet forbundet med disse hendelsenene 

Kommunense kriseledelse 

Kriseledelsen etableres dersom det har skjedd store ulykker, katastrofer e.l. der det er behov for en spesiell kriseorganisering. Ordføreren eller rådmannen eller den som opptrer på vegne av disse, har myndighet til å innkalle kriseledelsen.

Kommunens kriseledelse
Kommunens kriseledelse
Navn (e-post)FunksjonTelefonnummer
Ordfører Ola RognskogLeder kommunens kriseledelse71559610/99225606
Pressekontakt/publikumsinformasjon/varsling
Rådmann Anita Ørsal OterholmPlanlegging/miljø, varsling og logistikk71559611/93855035
Informasjonssjef Bente Normann LøvikInformasjonsansvarlig internt og eksternt71559612/47887220
Lensmann Helge BergMedlem91716251
Kommunalsjef Odd Eirik HyldbakkMedlem71559621/95867670
Lars WiikBeredskapmedarbeider71559622/90662988
Mari Moen TjørstadMedlem71559668/94130165
Publisert av Bente Løvik. Sist endret 16.01.2015 13:24
Fant du det du lette etter?