Mål for avløp og rensing er å bidra til at forurensingen av fjordene, elvene, bekkene og jordsmonnet blir minst mulig, ut fra en helhetlig vurdering av kostnad og nytte ved hvert enkelt tiltak. Gode avløpsløsninger har stor betydning for helse og hygiene og er derfor viktig for miljøet, for å hindre oversvømmelser, samt for dyr og menneskers livsgrunnlag. Avløpsvann er utslipp fra boliger og næringsliv, dvs. både sanitært og industrielt avløpsvann, og overvann/drensvann.