Sykehjem

Halsa sykehjem tilbyr avlastning, tidsbegrenset- og langtidsopphold i institusjon, samt dagopphold.

Sykehjemmet er bygd sammen med Liatun omsorgsboliger og har 26 døgnplasser, hvorav 6 plasser er tilrettelagt for personer med demens.

Sykehjem - korttidsopphold

Adresse
Liabø
6683 Vågland

Generelt
Pleie, rehabilitering og omsorg

Du kan søke om korttidsopphold på sykehjem hvis du for eksempel trenger opptrening etter sykdom eller nærmere utredning. Det skilles mellom tre typer av korttidsopphold:

  • døgnopphold (minst 24 timer)

  • dagopphold

  • nattopphold

Pris for tjenesten
Kommunen kan kreve vederlag av beboeren. Vederlaget er fastsatt i statlig forskrift.

Regelverk
Dette er en lovpålagt tjeneste. Se kommunehelsetjenesteloven §§ 1-3 og 2-1

Praktiske opplysninger

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om korttidsopphold i sykehjem, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Søknadsskjema

Vedlegg
Du må legge ved fullmakt hvis det er noen som søker for deg.

Søknaden sendes til
Saksbehandlerteamet for pleie- og omsorg
Halsa kommune
6683 Vågland

Saksbehandling
Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendig for å avgjøre saken. Normalt vil vi komme på hjemmebesøk. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Saksbehandlingstid
Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen en måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet 
Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, kan du klage videre til helsetilsynet i fylket.

Du kan også klage på selve utførelsen av tjenesten. Klagen sender du til kommunen eller direkte til tjenesteyteren.

Lover
Forvaltningsloven
Helsepersonelloven
Pasientrettighetsloven

Forskrifter
Forskrift for sykehjem og boform for heldøgns omsorg og pleie
Forskrift om vederlag for opphold i institusjon m.v.

Retningslinjer
Fribeløp og egenandeler ved kommunale pleie- og omsorgstjenester

 

Sykehjem - avlastningsopphold

 

Generelt
Avlastningsopphold på sykehjem kan søkes av personer som har omsorgsoppgaver hjemme.
Den hjelpetrengende selv, som også kan søke, får et tidsbegrenset opphold i institusjon.

Målgruppe
Omsorgsytere som har et særlig tyngende omsorgsarbeid.

Kriterier/vilkår
Personen som får avlastning, må ha et særlig tyngende omsorgsarbeid i hjemmet. Momenter som kan tas i betraktning er blant annet om søkeren arbeider mange timer pr måned med omsorgsarbeid, om arbeidet er mer belastende enn vanlig og om det fører til avbrutt nattesøvn eller sosial isolasjon.

Pris på tjenesten
Kommunen krever ikke vederlag for avlastningsopphold.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende
Håndbok om helse- og sosialtjenesten i kommunen.

Regelverk
Kommunen plikter å sørge for denne tjenesten, jf sosialtjenesteloven § 4-2b.

Veiledning - hvordan gå utført eller motta tjenesten
Det er ikke noe krav om at søknaden skal være skriftlig. Du kan søke muntlig over telefon.

Søknadsskjema
Søknad sendes på eget skjema.

Vedlegg
Du må legge ved fullmakt hvis det er noen som søker for deg.

Søknaden sendes til
Saksbehandlerteamet for plei- og omsorg.
Halsa kommune
6683 Vågland

Saksbehandling
Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Normalt kommer vi på et hjemmebesøk. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du får den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Saksbehandlingstid
Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen en måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet
Både omsorgsyter og den hjelpetrengende selv kan klage på avgjørelsen. Du kan klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Lover
Forvaltningsloven
Sosialtjenesteloven § 4-2

 

Sykehjem - langtidsoppholdGenerelt
Får du ikke dekket ditt daglige behov for pleie og omsorg når du bor hjemme, kan du søke om en plass på sykehjem.

Kriterier/vilkår
Du har behov for langtidsplass på sykehjem.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende
Håndbok om helse- og sosialtjenesten i kommunen

Regelverk
Dette er en lovpålagt tjeneste. Se kommunehelsetjenesteloven §§ 1-3 og 2-1.

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten
Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om langtidsopphold på sykehjem, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Søknadsskjema
Søknad sendes på eget skjema

Vedlegg
Du må legge ved fullmakt hvis det er noen som søker for deg.

Søknaden sendes til
Saksbehandlerteamet for pleie- og omsorg.
Halsa kommune
6683 Vågland

Saksbehandling
Før saken kan avgjøres, vil vi kartlegge dine ønsker og behov nærmere. Normalt vil vi komme på hjemmebesøk. Får du tildelt sykehjemsplass, skal hjelpebehovet ditt fremgå av vedtaket. Vanligvis får de en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende det til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Saksbehandlingstid
Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen en måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet
Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, kan du klage videre til helsetilsynet i fylket.

Du kan også klage på selve utførelsen av tjenesten. Klagen sender du til kommunen eller direkte til tjenesteyteren.

Lover
Forvaltningsloven
Helsepersonelloven
Pasientrettighetsloven kap 7

Forskrifter
Forskrift for sykehjem og boform for heldøgns omsorg og pleie
Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene
Forskrift om vederlag for opphold i institusjon m.v.

Retningslinjer
Rett til egen tros- og livssynutøvelse

Individuell plan

 

Du har rett til å få utarbeidet en individuell plan hvis du har behov for langvarige og koordinerte tjenester fra det offentlige hjelpeapparatet. Planen skal sikre at det til enhver tid er noen som har ansvaret for oppfølgingen. Vi oppfordrer deg som bruker til å delta aktivt i å beskrive dine behov for tjenester og hvilke ønsker og mål du har.

Målgruppe  • Personer som har behov for langvarige og koordinerte helse- og/eller sosialtjenester
  • Deltakere i kvalifiseringsprogram i regi av NAV

Samarbeidspartnere
Har du behov for tjenester både fra kommunen og fra spesialhelsetjenesten (staten), har disse plikt til å samarbeide om å utarbeide planen.

Regelverk
Dette er en lovpålagt tjeneste.

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten
Du eller dine pårørende kan ta initiativ til å få laget en individuell plan, men hovedansvaret for utarbeidelsen ligger i hjelpeapparatet.

Lover
Barnevernloven § 3-2a
Pasient- og brukerrettighetsloven 
 

Kontaktpersoner Sykehjem
Kontaktpersoner Sykehjem
Navn (e-post)FunksjonTelefonnummer
Siri SæterbøFagleder71 55 96 63/46924599
Publisert av Bente Løvik. Sist endret 27.11.2015 12:40
Fant du det du lette etter?