Hjemmebasert omsorg

Hjemmesykepleien 


Hjemmesykepleien gir pleie og omsorg til personer med en helsesvikt eller en funksjonshemming. Hjemmesykepleien skal bistå den enkelte der en ikke selv er i stand til å mestre daglige gjøremål eller mestrer å ivareta grunnleggende behov i eget hjem.

Tjenesten kan for eksempel omfatte sårbehandling, personlig stell, avlastningstiltak og medikamenthåndtering.

Adresse
Liatun omsorgsbolig
6683 Vågland

Pris
Tjenesten er gratis

Hjemmehjelp


Hjemmehjelp kan tilbys personer som ikke selv er i stand til å utføre praktiske gjøremål i hjemmet.

Pris
Kommunen tar en egenandel for å utføre tjenesten.

Halsa kommune har en abonnementsordning og timepris.

Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester
Priser for hjemmehjelp

 

Trygghetsalarm


Halsa kommune tilbyr leie av trygghetsalarm-

Leie av trygghetsalarm er et ledd i flere hjelpetiltak for hjemmeboende og utlån skjer over et begrenset tidsrom etter en behovsvurdering.

Pris
Halsa kommune tar en egenandel for leie av trygghetsalarm
Priser for leie av trygghetsalarm

 

Hjelpemidler


Kontaktpersoner for å søke om hjelpemidler fra NAV, se liste nederst i artikkelen.

 

Generelt om søknader og saksbehandling


Saksbehandling
Kommunen skal innhente de opplysninger som er nødvendig for å avgjøre saken. Normalt vil vi komme på hjemmebesøk for kartlegging av situasjonen. Deretter fattes det et enkeltvedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Hvis begrunnelse ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Saksbehandlingstid
Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen en måned, skal du ha skriftlig beskjed om årsaken til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet
Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på fire uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, kan du klage videre til fylkesmannen i Møre og Romsdal.

Du kan også klage på selve utførelsen av tjenesten. Klagen sender du til kommunen eller direkte til tjenesteyteren.

 

Omsorgsbolig


Halsa kommune har 21 omsorgsboliger på Liatun.

Liatun ligger på Liabø, sammenbygd med Halsa sykehjem.

Adresse
Liabøen
6683 Vågland

Generelt
En omsorgsbolig er en bolig tilpasset bevegelseshemmede og tilrettelagt slik at beboerene skal kunne motta heldøgns omsorg etter behov. Boligen er beboerens eget hjem. Beboeren betaler husleie og mottar hjemmetjenester på samme vilkår som andre hjemmeboende.

Målgruppe
Eldre, syke, funksjonshemmede og andre.

Kriterier/vilkår
Kommunen tildeler omsorgsbolig etter vedtatte regler.

Regelverk
Dette er ikke en lovpålagt tjeneste. Opphold i omsorgsbolig reguleres gjennom husleiekontrakter, jf husleieloven. Tildeling av omsorgsbolig er et enkeltvedtak med de rettigheter og plikter som følger av forvaltningsloven.

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten
Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om omsorgsbolig, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Søknadsskjema
Søknad sendes på eget skjema

Vedlegg
Du må legge ved fullmakt hvis det er noen som søker for deg.

Søknaden sendes til
Saksbehandlerteamet for pleie- og omsorg
Halsa kommune
6683 Vågland


Saksbehandling
Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendig for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket.

Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Saksbehandlingstid
Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen en måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet
Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til kommunens egen klagenemnd, som avgjør om klagen tas til følge.

Lover
Forvaltningsloven
Husleieloven
 
 

Kontaktpersoner Hjemmetjenesten
Kontaktpersoner Hjemmetjenesten
Navn (e-post)FunksjonTelefonnummer
Gunhild E. MegårdEnhetsleder Helse og omsorg97660283
Kontaktpersoner Hjemmehjelp
Kontaktpersoner Hjemmehjelp
Navn/e-postadresseFunksjonTelefonnummer
Gunhild E. MegårdEnhetsleder Helse og omsorg97660283
Publisert av Bente Løvik. Sist endret 08.01.2016 11:07
Fant du det du lette etter?